Dňa 18. mája 2016   v rámci Prezentačného dňa vedy vo Výskumnom centre AgroBiotech boli prezentované výsledky doterajšieho výskumu laboratórií a taktiež výskumné zámery na nasledujúce obdobie. 

Prezentácie si môžete opätovne pozrieť kliknutím na konkrétnu prednášku.
Prezentácia integrálneho laboratória mikroskopických analýz (Ing. Vašíček, PhD.; Ing. Kuželová, PhD.)
Prezentácia integrálneho laboratória genetických analýz (Ing. Socha, PhD.)
Prezentácia integrálneho laboratória spektroskopických analýz (Mgr. Tušimová, PhD.)

Laboratóriá oddelenia Agrobiológie – možnosti a perspektívy (doc. Ing. PaedDr. Žiarovská, PhD.)
Laboratórium výživy ľudí a využitie jeho potenciálu (MUDr. Chlebo, PhD.)
Laboratórium nápojov v kontexte zavádzania inovatívnych technológií výroby ovocných a zeleninových štiav, muštov a vína (Ing. Mezey, PhD.)
Využitie terestrického laserového skenovania pri modelovaní a geometrickej analýze stromov (doc. Ing. Moravčík, PhD.)

Bioekonomika a neuroekonomika – nové postupy v ekonómii (Ing. Lajdová, PhD.)
Laboratóriá Experimentálnej biológie a biotechnológií – možnosti a perspektívy (prof. Ing. Lukáč, PhD.)
Možnosti využitia potenciálu technologických laboratórií (Ing. Šmitalová, PhD.)
Inovatívne technológie v rastlinnej produkcii – výskum a skúsenosti (prof. Ing. Rataj, PhD.)

Biomasa pre využitie v bioenergetike (doc. Ing. Maga, Dr.)
Výskum odrodovej podmienenosti tvorby biomasy rýchlorastúcich drevín a bylín v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska (Ing. Prčík, PhD.)
Možnosti výroby biopalív technológiou termochemickej konverzie (Ing. Giertl, PhD.)
Sledovanie technických, ekologických a ekonomických parametrov spaľovacích motorov pri aplikácií alternatívnych palív 1. a 2. generácie (Ing. Jablonický, PhD.)