Oddelenie biosystémového inžinierstva

Oddelenie biosystémového inžinierstva sa zaoberá širokým spektrom činností zameraných predovšetkým  na štúdium možností využívania rastlinnej biomasy pre výrobu peliet a brikiet, hodnotenie kvalitatívnych parametrov vstupnej suroviny na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie technologických parametrov výroby tuhých biopalív na báze biomasy, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností získaných produktov, na návrh zostáv strojových liniek na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie environmentálnych aspektov využívania biomasy na energetické účely, na výskum v oblasti biopalív, biomazív a bioenergetiky, ale aj na realizáciu experimentov v oblasti hodnotenia energetických a ekologických vlastností ekologických nositeľov energie.

Špecializované Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii sa opiera o poznatky z analyzovania údajov a ich spracovania do informačných máp v prostredí Geografického informačného systému a tiež z budovania databázy dlhodobo sledovaných ukazovateľov viazaných na konkrétne geografické lokality.

Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín sa špecializuje na meranie vplyvu tepelného stresu v procese sušenia na makro/mikro poškodenie zrna, skúmanie teplotného správania materiálov, na skúmanie závislostí fyzikálnych vlastností od teploty a na skúmanie meteorologických a pevnostných vlastností materiálov  na meranie čistoty zrnín, triedenie zrnitých materiálov a na určenie vplyvu fyzikálno-mechanických vlastností na kvalitu mlátenia.

Poznatky sú priamo využiteľné v poľnohospodárskej výrobe, pri výskumnej a vývojovej práci a pri riadení poľnohospodárskej techniky. Výstupy možno využívať formou spracovania Metodiky zavedenia systému presného poľnohospodárstva, prípadne formou poradenstva k jednotlivým problémovým okruhom.

Oddelenie biosystémového inžinierstva

Gestor oddelenia: doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

ikona-telefon +421 37 641 4362

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.

Ing. Štefan Boďo, PhD.

Ing. Tomáš Holota, PhD.

Ing. Milan Križan (D)  

Ing. Tomáš Frolo (D)

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4611

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Ing. Juraj Tulík, PhD.

Ing. Ján Kosiba, PhD.

prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

Ing. František Tóth, PhD.

Jozef Mesároš

Ing. Marek Halenár (D)

Ing. Michaela Jánošová (D)

Ing. Peter Kuchár (D)

Ing. Patrícia Feriancová (D)

Ing. Romana Janoušková (D)