Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie

 

Medzi spôsobilosti a odborné činnosti Oddelenia aplikovanej ekológie a bioenergie patria know-how v oblasti technológií pestovania energetických drevín a bylín vypracované na základe ekofyziologických charakteristík a schopnosti realizovať produkčný potenciál v konkrétnych pôdnoekologických podmienkach pestovania, integrácia výsledkov z jednotlivých oblastí výskumu a vytvorenie modelov pre drevospracujúci a energetický priemysel založený na kvantitatívnych experimentálnych údajoch, široké spektrum aplikovaného výskumu v oblasti biopalív a výskum energetického využívania odpadovej biomasy z poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj komunálnej sféry.

Toto oddelenie ponúka priestor pre napĺňanie hlavných cieľov Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov a vytýčených priorít EK v oblasti širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Oblasti, v ktorých je možné aplikovať výsledky výskumov týchto laboratórií sú napr. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo a svoje využitie nájdu aj v komunálnej sfére.

Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie

Gestor oddelenia: doc. Ing. Martin Prčík, PhD.

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 5628