Organizačná štruktúra

Výskumného centra AgroBioTech

Organizačná štruktúra VC ABT sa podľa Organizačno prevádzkového poriadku člení na 6 častí:

a) Riaditeľ a Sekretariát VC ABT

Ing. Lucia Gabríny, PhD. – Riaditeľka VC ABT

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická – Administratívne oddelenie VC ABT

b) Útvar výskumných činností VC ABT

Analytická chémia:

Ing. Michal Miškeje, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Experimentálna biológia:

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

Mikroskopické a spektroskopické metódy:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Molekulárna biológia a genetika:

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Mgr. Jana Bilčíková

Mgr. Petra Borotová

Technológie potravín:

Mgr. Veronika Valková

Biotechnika a modelovanie krajiny:

Ing. Jakub Pagáč, PhD.

c) Útvar prevádzky VC ABT

Ing. Renáta Lužicová

Jozef Jurík

Martina Slížiková

Jana Illéšová

Sidónia Habáňová 

d) Transferové centrum VC ABT

e) Rada VC ABT

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. (Oddelenie agrobiológie)

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie)

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (Oddelenie bioekonomiky)

doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (Oddelenie biosystémového inžinierstva)

prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny)

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (Oddelenie technológií potravín a biotechnológie)

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (Rektorka)

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Prorektor pre výskum)

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (Zástupkyňa Transferového centra)

f) Medzinárodná inovačná rada VC ABT