Centrum excelentnosti

pre integrovaný manažment povodí, v podmienkach klimatickej zmeny

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí, v podmienkach klimatickej zmeny (CEIMP)

V roku 2011 bolo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva zriadené Centrum pre integrovaný manažment povodí, v podmienkach klimatickej zmeny v rámci čerpania štrukturálnych fondov EÚ. V rámci projektu prebehla modernizácia a inovácia existujúcich laboratórií. Centrum excelentnosti s VC ABT koordinujú svoju infraštruktúru a vedecko-výskumnú činnosť.

Laboratóriá:

Infraštruktúra:

Vedeckovýskumné činnosti CEIMP:

 

 • Štúdium procesov tvorby a dynamiky zásob vody, analýza pôdnych vlastností spätých s pôdnou vlhkosťou, pohybom pôdnej vody, metódami merania a časovej a priestorovej variability pôdnej vlhkosti s následnou matematickou simuláciou transportu vody v biotopoch,
 • Budovanie databázy pre priestorovú analýzu hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd.
 • Tvorba metodiky stanovenia distribúcie veľkosti pôdnych častíc laserovou difrakciou,
 • Kvantifikácia potenciálu zníženia emisií skleníkovo aktívnych plynov prostredníctvom aplikácie biouhlia do pôdy a manažmentu vstupov dusíka bez negatívneho vplyvu na úrody poľných plodín a kvalitu pôdy,
 • Modelovanie emisií skleníkovo aktívnych plynov z poľnohospodársky využívaných pôd,
 • Riešenie problematiky integrovanej ochrany pôdy a vodných zdrojov v poľnohospodársky využívanej krajine v kontexte ochrany vodných zdrojov pred znečistením poľnohospodárskou činnosťou a ochrany pôdy pred vodnou eróziou vrátane normotvornej a publikačnej činnosti,
 • Analyzovanie energetickej a vlahovej zabezpečenosti poľnohospodárskych plodín,
 • Analýza agroklimatických a agrohydrologických prvkov na území Slovenska v nadväznosti na klimatickú zmenu,
 • Analýza vplyvu využívania poľnohospodárskej krajiny a urbanizovaného územia na kvalitu povrchovej vody a šírenie znečistenia vo vodnom prostredí,
 • Výskum a analýza riešenia efektívnejšieho využívania lokálnych vodných zdrojov v krajine s ohľadom na klimatické zmeny – retencia vody v krajine, nové technológie a spôsoby riadenia vlhkostného režimu pôdy formou závlah.

Riešené projekty (výber):

 • (VEGA 1/0136/12): Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie.
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Horák, PhD.
 • (APVV 0512-12): Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • (APVV-15-0160): Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
 • (VEGA2/0040/12): Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • (KEGA 019SPU-4/2017): Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • (APVV-16-0278): Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
 • (APVV-15-0562): Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
 • (APVV-0274-10): Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Halaj, CSc.

Publikácie (výber):

 • HORÁK, Ján – KONDRLOVÁ, Elena – IGAZ, Dušan – ŠIMANSKÝ, Vladimír – FELBER, Raphael – LUKAC, Martin – BALASHOV, Eugene – BUCHKINA Natalya – RIZHIYA, Y. Elena – JANKOWSKI, Michal. Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol. In Biologia, 2017, vol.72, no.9. Indexované v: CC, WoS, IF: 0,719
 • ŠIMANSKÝ, Vladimír – HORÁK, Ján – IGAZ, Dušan – JONCZAK, J. – MARKIEWICZ, Maciej – FELBER, R. – RIZHIYA, Elena – LUKÁČ, Martin. How dose of biochar and biochar with nitrogen can improve the parameters of soil organic matter and soil structure? In Biologia. ISSN 0006-3088, 2016, vol. 71, no. 9, s. 989-99. Indexované v: CC, WoS, IF: 0,719
 • IGAZ, Dušan – ŠIMANSKÝ, Vladimír – HORÁK, Ján – KONDRLOVÁ, Elena – DOMANOVÁ, Jana – RODNÝ, Marek – P.BUCHKINA, Natalya. Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics? In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, 66, no. 4, s. 421-428.  (CC)
 • Vladimír Šimanský, Dušan Igaz, Ján Horák, Peter Šurda, Marek Kolenčík, Natalya P. Buchkina, Łukasz Uzarowicz, Martin Juriga, Dušan Šrank, Žaneta Pauková. Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization In Journal of Hydrology and Hydromechanics, vol. 66, no. 4, s. 429-436. >. (CC)
 • KONDRLOVÁ, Elena – HORÁK, Ján – IGAZ, Dušan. Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz). In Australian journal of crop science. ISSN 1835-2693, 2018, vol. 12, no. 2, s. 178-184. (SCOPUS)
 • TÁRNÍK, Andrej – TÁRNÍKOVÁ, Mária. Analysis of the development of available soil water storage in the Nitra river. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — Vol. 245, iss. 6, [7 s.]. [SCOPUS, IF>0,4]
 • IGAZ, Dušan – HORÁK, Ján – KONDRLOVÁ, Elena. Effect of biochar with compost on the soil water content. In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology 1 CD-ROM (98 s.) Bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University, [1] s.
 • HORÁK, Ján – IGAZ, Dušan. Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol. In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology 1 CD-ROM (98 s.) Bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University, 2018, [1] s.
 • KONDRLOVÁ, Elena – HORÁK, Ján – IGAZ, Dušan – DOBIAŠOVÁ, Dagmar. The possibility of using digital images in assessment of plant canopy development and weed spread. In Acta horticulturae et regiotecturae. ISSN 1335-2563, 2017, vol. 20, iss. 2, s. 35-39.
 • Dušan Igaz, Miroslava Šinkovičová, Ján Horák, Elena Kondrlová, USE OF LASER ANALYSIS IN HYDROPEDOLOGY, Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety ISSN 1314-7234, Volume 12,
 • HÚSKA, Dušan – JURÍK, Ľuboš – JUREKOVÁ, Zuzana a kol. Vplyv antropogénnych činiteľov na kvalitu povrchových vôd v čiastkovom povodí toku Žitava Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. — 181 s., ISBN : 978-80-552-1131-2
 • JURÍK, Ľuboš – et al. Soil water content evaluation and modelling in small catchment with agricultural use. In: Acta scientiarum Polonorum. — ISSN 1644-0765. — Vol. 12, no. 3 (2013), s. 53-62.
 • JURÍK, Ľuboš – et al.  Small water reservoirs – sources of water or problems? In: Journal of Ecological Engineering. — ISSN 2081-139X. — Vol. 16, no. 4 (2015), s. 22-28.