Excelentné centrum

Ochrany a využívania agrobiodiverzity

Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA a ECOVA Plus

Cieľom excelentného centra na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre je podpora zvyšovania kvality excelentného výskumu a sietí excelentných pracovísk vo výskume z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany agrobiodiverzity so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Excelentné centrum vytvára predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti výskumu v medzinárodnom meradle a poskytnutím výskumných priestorov pre študentov a pedagógov sa zlepšujú vzdelávacie podmienky na vysokej škole, podporuje budovanie a využívanie informačných a komunikačných technológií pre jednotný výskumný a vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky. Excelentné centrum s VC ABT koordinujú svoju infraštruktúru a vedecko-výskumnú činnosť.

Doba riešenia ECOVA: 2009 – 2011
Doba riešenia ECOVA Plus: 2010 – 2012

Infraštruktúra:

Vedeckovýskumné činnosti ECOVA:

 

 • Podpora technickej inovácie laboratórií pre určovanie hospodárskej hodnoty genetických zdrojov rastlín,
 • Biológia uchovávania agrobiodiverzity,
 • Agrobiodiverzita rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve,
 • Hodnotenie a monitorovanie populácií genetických zdrojov zvierat,
 • Uchovanie agrobiodiverzity v chovoch hospodárskych zvierat,
 • Agrobiodiverzita vo výžive hospodárskych zvierat a kvalite produktov,
 • Návrh a vytvorenie databázy genetických zdrojov rastlín, živočíchov a ich produktov.

Vedeckovýskumné činnosti ECOVA Plus:

 

 

Pokračovanie v projekte ECOVA, v rámci ktorého sa podporilo vybudovanie excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

 • Agrobiodiverzita tradičných a menej známych druhov rastlín v ekologickom poľnohospodárstve a výžive,
 • Biológia ochrany a využívania biodiverzity v ekosystémoch,
 • Kvalita genetických zdrojov rastlín,
 • Podpora stratégie rozvoja ohrozených populácií živočíšnych genetických zdrojov,
 • Podpora významných výskumných a vývojových projektov,
 • Agrobiodiverzita surovinových zdrojov vo výžive zvierat v kontexte kvality živočíšnych produktov,
 • Informačné a komunikačné technológie v excelentnom centre ochrany a využívania agrobiodiverzity.

Riešené projekty:

VEGA 1/0391/12: Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Halo Marko, PhD.

VEGA 1/0493/12: Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mlynek Juraj, CSc.

VEGA č. 1/0513/12: Názov projektu: Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí.
Vedúci projektu: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

VEGA č.1/0591/13: Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

VEGA 1/0500/14: Hodnotenie populačno – reprodukčných parametrov významnhých taxónov nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. 

VEGA č. 1/0544/14: Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.

VEGA 1/0687/14: Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

VEGA 1/0732/14: Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej /Influence of global climate change to the European corn borer population dynamics/
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Cagáň Ľudovít, CSc.

VEGA 1/0292/14: Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Róbert Toman, CSc.

VEGA 1/0511/15: Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.

VEGA 1/0364/15: Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami.
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Debrecéni Ondrej, PhD.

VEGA 1/0923/16: Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marian Brestič, CSc.

VEGA 1/0818/16: Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mlynek Juraj, CSc.

VEGA 1/0724/16: Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Strapák Peter, CSc.

VEGA 1/0083/16: Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD

VEGA 1/0742/17: Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD

VEGA č. 1/0325/17: Optimalizácia agronomickej biofortifikácie poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v rozdielnych agroklimatických podmienkach.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.

VEGA 1/0831/17: Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.

VEGA 1/0539/18: Xenobiotiká a bioaktívne látky – detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

VEGA 2015-2018: Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť.
Zodpovedný riešiteľ: D.r.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

KEGA 035SPU-4-2015: Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Strapák Peter, CSc.

Projekt bilaterálnej spolupráce Rakúsko-Slovensko 2016-2017: Grape and grape by-products as sources of tannins in animal nutrition.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD

APVV 2017-2021: Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

APVV-14-0054: Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

APVV-15-0072: Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku

APVV 16-0289: Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach

APVV DO7RP-0029-12: Assesing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystem
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Cagáň Ľudovít, CSc.

APVV-15-0072: Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

 7RP RTD (podprogram KBBE) Grant agreement no: 289706: Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy /Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems/
Zodpovedný riešiteľ: Cagáň Ľudovít, Prof. Ing. CSc.

Projekt MVTS pri APVV MŠ SR č. BG-0017-10 (2012 – 2013): Drought as a challenge for screening improved cereal genotypes for sustainable crop production;
Vedúci projektu: prof. Brestič

Projekt Horizon2020 č. 731013: European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020) (2017 – 2021)

Publikácie:

 1. VAVRIŠÍNOVÁ, K. – PRÍVARA, Š. – ČUBOŇ, J. – HAŠČÍK, P. – FOLTYS, V.: Veal quality and fatty acids content in holstein calves at different diets. In Veterinarija ir zootechnika, T.61 (83). 2013, p.89-95, ISSN 1392-2130
 2. ČEREVKOVÁ, A., RENČO, M., CAGÁŇ, Ľ.. Short-term effects of forest disturbances on soil nematode communities in European mountain spruce forests. In Journal of Helminthology. ISSN 0022-149X. Cambridge : Cambridge University Press, 2013, vol. 86, issue 1, s. 1-10.
 3. ŠIMANSKÝ, V. – BAJČAN, D. – DUCSAY, L.. The effect of organic matter on aggregation under different soil management practices in a vineyard in an extremely humid year. In Catena. ISSN 0341-8162, 2013, vol. 101, s. 108-113 (2.482 – 2013). Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816212002172>.
 4. MARGETÍN, M. – MILERSKI, M. – APOLEN, D. – ČAPISTRÁK, A. – ORAVCOVÁ, M. – DEBRECENI, O.: Relationships between production, quality of milk and udder health status of ewes during machine milking. In JCEA, Vol. 14, 2013, No. 1, p. 328-340, ISSN 1332-9049
 5. ŽIVČÁK, K. OLŠOVSKÁ, P. SLAMKA, J. GALAMBOŠOVÁ, V. RATAJ, H.B. SHAO, M. BRESTIČ. 2014. Application of chlorophyll fluorescence performance indices to assess the wheat photosynthetic functions influenced by nitrogen deficiency / Marek Živčák…[et al.]. — grafy, tab.In: Plant, soil and environment. — ISSN 1214-1178. — Vol. 60, no. 5 (2014), s. 210-215.
 6. KOSÍK, T. – LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – KOBIDA, Ľ. 2014: Free phenol content and antioxidant activity of winter wheat in sustainable farming systems. In Journal of Microbiology, Biotechnology and  Food Sciences, 2014, 3 (special issue 3), p. 247-249.
 7. M ZIVCAK, M BRESTIC, HM KALAJI, GOVINDJEE 2014. Photosynthetic responses of sun- and shade-grown barley leaves to high light: Is the lower PSII connectivity in shade leaves associated with protection against excess of light? / Marek Živčák…[et al.]. — ilustr.In: Photysynthesis Research. — ISSN 0166-8595. — Vol. 119, iss. 3 (2014), s. 339-354.
 8. ZIVCAK,M.- KALAJI, H. M. – HONG-BO SHAO, OLSOVSKA, K- BRESTIC,M. 2014. Photosynthetic proton and electron transport in wheat leaves under prolonged moderate drought stress In: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. — ISSN 1011-1344. — Vol. 137, August (2014), s. 107-115. 
 9. BRESTIC,M. – ZIVCAK,M. – OLSOVSKA,K.- HONG-BO SHAO,. KALAJI, H. M ALLAKHVERDIEV, S.I.. 2014. Reduced glutamine synthetase activity plays a role in control of photosynthetic responses to high light in barley leaves / In: Plant Physiology and Biochemistry. — ISSN 0981-9428. — Vol. 81, August (2014), s. 74-83. 
 10. ŽIVČÁK,M. – OLŠOVSKÁ,K. – SLAMKA, P. – GALAMBOŠOVÁ,J.- RATAJ,V. – HONG-BO SHAO,. KALAJI, H. M. – BRESTIČ,M. 2014. Measurements of chlorophyll fluorescence in different leaf positions may detect nitrogen deficiency in wheat. In: Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101, No. 4 (2014), p. 437−444, DOI 10.13080/z-a.2014.101.056.
 11. ČEREVKOVÁ, A., CAGÁŇ, Ľ. Influence of bt maize to soil nematode communities. Abstracts from the 6th International Congress of Nematology, Cape Town, South Africa, May 2014, Journal of Nematology 46(2):130–260. 2014, 142-143.
 12. ČEREVKOVÁ, A., CAGÁŇ, Ľ.: Influence of insecticides to soil nematode communities. Abstracts from the 6th International Congress of Nematology, Cape Town, South Africa, May 2014, Journal of Nematology 46(2):130–260. 2014, 143.
 13. DVOŘÁK, P – ANDREJI, J. – DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Z. – VEJSADA, P.. Assessment of selected heavy metals pollution in water, sediments and fish in the basin Dyje, Czech Republic. In Neuroendocrinology Letters. ISSN 0172-780X, 2014, vol. 35, suppl. 2, s. 101-109.
 14. LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – ČURNA, V. 2015: Nutritional characteristics of emmer wheat varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Special Issue, vol. 4, p. 95-98. ISSN 1338-5178.
 15. ŽIVČÁK, M. – BRESTIČ, M. – KUNDERLÍKOVÁ, K. – SYTAR, O. – ALLAKHVERDIEV, S I. Repetitive light pulse-induced photoinhibition of photosystem i severely affects CO2 assimilation and photoprotection in wheat leaves. In Photosynthesis Research. ISSN 0166-8595, 2015, vol. 126, iss. 2-3, s. 449-463 (2015). IF: 3,502
 16. ŽIVČÁK, M. – BRESTIČ, M. – KUNDERLÍKOVÁ, K. – OLŠOVSKÁ, K. – ALLAKHVERDIEV, S I. Effect of photosystem I inactivation on chlorophyll a fluorescence induction in wheat leaves: Does activity of photosystem I play any role in OJIP rise? In Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. ISSN 1011-1344, 2015, vol. 152, november, s. 318-324 (2015). IF: 2,960
 17. KOVÁR, P. – VOZÁR, Ľ. – JANČOVIČ, J. – HRIC, P.. Využitie podporných príprav kov pre zlepšenie klíčenia zŕn vybraných druhov kŕmnych tráv. In Osivo a sadba. 1. vyd. 254 s. ISBN 978-80-213-2544-9. Osivo a sadba. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2015, s. 175-180.
 18. HUDEC, J. – KOBIDA, Ľ – ČANIGOVÁ, M – LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – LOŽEK, O. – CHLEBO, P. – MRÁZOVÁ, J. – DUCSAY, L. – BYSTRICKÁ, J. 2015: Production of gamma-aminobutyric acid by microorganisms from different food sources. In Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142, 2015, vol. 95, no. 6, s. 1190-1198, online (2015). Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.6807>.
 19. MAKOVICKÝ, P. – MARGETÍN, M. – MILERSKI, M.: Estimation of udder cistern size in dairy ewes by ultrasonography. In Mljekarstvo, Vol. 65, 2015, No. 3, p. 210-218, ISSN 0026-704X
 20. DVOŘÁK, P. – ANDREJI, J – MRÁZ, J. – DVOŘÁKOVÁ-LÍŠKOVÁ, Z.. Concentration of heavy and toxic metals in fish and sediments from the Morava river basin Czech Republic. In Neuroendocrinology Letters. ISSN 0172-780X, 2015, vol. 36, suppl. 1, s. 126-132.
 21. NIKOLAIEVA, N. – GARKAVA, Kateryna, G. – BRINDZA, Jan – SCHUBERTOVÁ, Zuzana. Zaležnisť pylkovoji produktyvnosti Corylus avellana L. vid geografičnogo lokalitety. In Pytannja bioindykaciji ta ekologiji. ISSN 2312-2056, 2015, vol. 20, no. 1, s. 70-85.
 22. MAKOVICKÝ, P. – MARGETÍN, M. – MAKOVICKÝ, P.: Genetic parameters for the linear udder traits of nine dairy ewes-short commuinication. In Veterinarski Archiv, Vol. 85, 2015, No. 5, p. 577-582, ISSN 0372-5480
 23. MAKOVICKÝ, P. – MILERSKI, M. – MARGETÍN, M. – MAKOVICKÝ, P. – NAGY, M.: Genetic parameters for the size of udder cisterns in ewes diagnosed by ultrasonography among breeds: improved valachian, tsigai, lacaune and their crosses. In Archivos de zootecnia, Vol. 64, 2015, No. 248, p. 403-408, ISSN Print 0004-0592
 24. HAŠČÍK, P. – TREMBECKÁ, L. – BOBKO, M. – ČUBOŇ, J. –  BUČKO, O. – TKÁČOVÁ, J.: Evaluation of meat quality after application of different feed additives in diet of broiler chickens. In Potravinárstvo, Vol. 9, 2015, No. 1, p. 174-182, ISSN 1337-0960, doi:10.5219/429
 25. BUČKO, O. – LEHOTAYOVÁ, A. – HAŠČÍK, P. – BAHELKA, I. – GÁBOR, M. – BOBKO, M. – DEBRECÉNI, O. – TREMBECKÁ, L.: Effect of chromium nicotinate on oxidative stability, chemical composition and meat quality of growing-finishing pigs. In Potravinárstvo, Vol. 9, 2015, No., p. 562-572, ISSN 1337-0960, doi:10.5219/521
 26. KOVÁČIK P. –  ŠIMANSKÝ V. –  WIERZBOWSKA J. –  RENČO M. 2016. Impact of foliar application of biostimulator Mg-Titanit on formation of winter oilseed rape phytomass and its titanium content. J. Elem., 21(4): 1235-1251. DOI: 10.5601/ jelem.2016.21.2.1155.
 27. DUCSAY, L. – LOŽEK, O. – MARČEK, M. – VARÉNYIOVÁ, M. – HOZLÁR, P. – LOŠÁK, T.. Possibility of selenium biofortification of winter wheat grain. In Plant, soil and environment. ISSN 1214-1178, 2016, vol. 62, no. 8, s. 379-383 (2016). Dostupné na internete:http://dx.doi.org/10.17221/324/2016-PSE>.
 28. SHEVTSOVA, T. – PETROVÁ, J. – BRINDZA, J. – GARKAVA, K., G. – KAČÁNIOVÁ, M.. Microbial diversity of Betula trees: pollen, catkins, leaves relatively of flowering. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516, 2016, vol. 64, no. 2, s. 527-534 (2016). Dostupné na internete: <http://acta.mendelu.cz/64/2/0527>.
 29. KUNOVÁ. S. – ČUBOŇ, J. – BEBEJOVÁ, A. – KAČÁNIOVÁ, M. – HAŠČÍK, P. – HLEBA, L. – TKÁČOVÁ, J. – VAVRIŠÍNOVÁ, K.: Feeding effect of the addition of linoleic acid on meat quality of chickens. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 64, 2016, No. 1, pp. 91-98, ISSN 1211-8516 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664010091
 30. OLŠOVSKÁ, K. – KOVÁR, M. – BRESTIČ, M. – ŽIVČÁK, M. – SLAMKA, P. – SHAO, Hong-Bo. Genotypically identifying wheat mesophyll conductance regulation under progressive drought stress. In Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X, 2016, vol. 7, aug., article number 1111.  (WOS, CC)
 31. BUČKO, O. – KŘÍŽOVÁ, Z. – LEHOTAYOVÁ, A. – VAVRIŠÍNOVÁ, K. – JUHÁS, P.: The effect of added organic selenium on nutritional value, chemical and technological quality characteristcs of pork. In JCEA, Vol. 17, 2016, No. 3, pp. 585-597, ISSN 1332-9049 DOI:10.5513/JCEA01/17.3.1747
 32. Herkeľ, R. – Gálik, B. – Arpášová, H. – Bíro, D. – Juráček, M. – Šimko, M. – Rolinec, M. 2016. The fatty acids profile and nutritional composition of table eggs after supplementation of pumpkin and flaxseed oils. In Acta Veterinaria, vol. 85, n. 3, p. 277-283
 33. VAVRIŠÍNOVÁ, K. – MRÁZOVÁ, J. – BUČKO, O. – LENÁRTOVÁ, P. – MORAVČÍKOVÁ, J.: Evaluation of the nutritional quality of veal meat supplemented with organic selenium status of people. In Potravinárstvo, Vol. 10, 2016, No. 1, p. 176-180, ISSN 1337-0960, doi:10.5219/569
 34. SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O., SVOBODOVÁ, Z, CAGÁŇ, Ľ, SEHNAL, F  Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops. (Toxins (Basel). 2017, Mar 29;9(4). pii: E121. doi: 10.3390/toxins9040121.) (IF 2016/2017 = 3,03)
 35. FERRANTE, M. – LÖVEI, G. L. – MAGAGNOLI, S. – MINARCIKOVA, L. – TOMESCU, E. L. – GIOVANNI BURGIO, G. – CAGAN, L. – CRISTIN ICHIM, M. Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison. Insect Science, 2017 (IF 2016 = 2.026)
 36. LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – REMŽA, J. – LACKO-BARTOŠOVÁ, .L. 2017: Fusarium mycotoxin contamination and co-occurrence in Slovak winter wheat grains. Zemdirbyste – Agricultur,, Vol. 104, No 2: p. 173-178.
 37. LEVÁKOVÁ, Ľ. – LACKO-BARTOŠOVÁ, M. 2017: Phenolic acids and antioxidant activity of wheat species : a review. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 63, 2017 (3): p. 92-101.
 38. PAVELKOVÁ, A. – TKÁČOVÁ, J. – ČERVIENKOVÁ, K. – BUČKO, O.: The rabbit meat quality after different feeding. In Potravinárstvo, Vol. 11, 2017, No. 1, pp. 634-640, ISSN 1337-0960, doi:10.5219/811
 39. KOVÁR, P. – VOZÁR, Ľ – HRIC, P. – JANČOVIČ, J.. Klíčenie osiva vybraných druhov rodu Festuca po aplikácii podporných prípravkov. In Osivo a sadba. 1. vyd. 276 s. ISBN 978-80-213-2732-0. Osivo a sadba. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 203-208.
 40. STRAPÁK, P. – STRAPÁKOVÁ, E. – MIČIAKOVÁ, M. – SZENCZIOVA, I.. The influence of milking on the teat canal of dairy cows determined by ultrasonographic measurements. In Czech journal of animal science. ISSN 1212-1819, 2017, vol. 62, no. 2, s. 75-81 (2017). Dostupné na internete: <http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm>.
 41. KASARDA, R. – MORAVČÍKOVÁ, N. – TRAKOVICKÁ, A. – KRUPOVÁ, Z. – KADLEČÍK, O.. Genomic variation across cervid species in respect to the estimation of Red deer diversity. In Acta veterinaria (Beograd). ISSN 0567-8315, 2017, vol. 67, no. 1, s. 43-56 (2017). Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1515/acve-2017-0005>.
 42. KUKUČKOVÁ, V. – MORAVČÍKOVÁ, N. – FERENČAKOVIĆ, M. – SIMČIČ, M. – MÉSZÁROS, G. – SÖLKNER, J. – TRAKOVICKÁ, A. – KADLEČÍK, O. – CURIK, I. – KASARDA, R.. Genomic characterization of Pinzgau cattle: genetic conservation and breeding perspectives. In Conservation Genetics. ISSN 1566-0621, 2017, vol. 18, no. 4, s. 893-910. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.1007/s10592-017-0935-9>.
 43. ŽIVČÁK, M. – BRÜCKOVÁ, K. – SYTAR, O. – BRESTIČ, M. – OLŠOVSKÁ, K – ALLAKHVERDIYEV, S.I.. Lettuce flavonoids screening and phenotyping by chlorophyll fluorescence excitation ratio. In Planta. ISSN 0032-0935, 2017, vol. 245, iss. 6, s. 1215-1229 (2017). IF: 3,361
 44. KASARDA, R. – MORAVČÍKOVÁ, N. – CANDRÁK, J. – MÉSZÁROS, G. – VLČEK, M. – KUKUČKOVÁ, V. – KADLEČÍK, O.. Genome-wide mixed model association study in population of Slovak Pinzgau cattle. In Agriculturae conspectus scientificus. ISSN 1331-7768, 2017, vol. 82, no. 3, s. 267-271. Dostupné na internete: <http://www.agr.unizg.hr/smotra/pdf_82/acs82_53.pdf>.
 45. ČEREVKOVÁ, A. – MIKLISOVÁ, D. – SZOBOSZLAY, M. – TEBBE, C. C. – CAGÁŇ, Ľ. The responses of soil nematode communities to Bt maize cultivation at four field sites across Europe. In Soil Biology & Biochemistry, 2018, vol. 119, p. 194-202. (IF 2017 = 4.926). ISSN 0038-0717.
 46. Žabka M., Ďurišová Ľ., Eliáš, P., Baranec, T. 2018. Genome size and ploidy level among wild and cultivated Prunus taxa in Slovakia. In Biologia. 73, 2 (2018), s. 121–128. ISSN 0006-3088.
 47. ANDREJI, J .- DVOŘÁK, P.. Levels of selected contaminants in fish muscle from upper Nitra River. In Neuroendocrinology Letters. ISSN 0172-780X, 2018, vol. 39, no. 4, s. 315-320.
 48. HORNÁ, M. – HALO, M. – MLYNEKOVÁ, E. – IVANČÍKOVÁ, M.: Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses. In JCEA,  Vol. 19, 2018, No. 2, pp. 295-307, ISSN 1332-9049. DOI:/10.5513/JCEA01/19.2.2153
 49. BRESTIČ, M. – ŽIVČÁK, M. – HAUPTVOGEL, P. – MISHEVA, S. – KOCHEVA, K.V. – YANG, X. – LI, X. N. – ALLACHVERDIJEV, S. I. Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions. In Photosynthesis Research. ISSN 0166-8595, 2018, vol. 136, iss. 2, s. 245-255 (2018).  IF: 3,091
 50. KOVÁČIK P. – WIŚNIOWSKA-KIELIAN, B. – SMOLEŃ, S. 2018. Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain. J. Elem., 23(2): 697-708. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.2.1461
 51. HAŠČÍK, P. – ARPÁŠOVÁ, H. – PAVELKOVÁ, A. – BOBKO, M. – ČUBOŇ, J. – BUČKO, O.: Chemical composition of chicken meat after application of humic acid and probiotic lactobacillus fermentum. In Potravinárstvo, Vol. 12, 2018, No. 1, pp. 694-700, ISSN 1337-0960. doi: https://doi.org/10.5219/943
 52. ŠALAMON, I. – HABÁN, M. – OTEPKA, P. – HABÁNOVÁ, M. 2018: Perspectives of small-and large-scale cultivation of medicinal, aromatic and spice plants in Slovakia. In Medicinal Plants. ISSN 0975-4261, 2018, vol. 10, no. 4, s. 261-267.
 53. MILUCHOVÁ, M.- GÁBOR, M. – CANDRÁK, J. – TRAKOVICKÁ, A. – CANDRÁKOVÁ, K.. Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in Holstein cattle Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in Holstein cattle. In Acta Biochimica Polonica. 65, 4 (2018), s. 403–407. ISSN 0001-527X. 
 54. VOSTRÁ-VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MORAVČÍKOVÁ, N. – VESELÁ, Z. — VRTKOVÁ, I. – NOVOTNÁ, A. – KASARDA, R.. Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers. In Czech journal of animal science. 63, 3 (2018), s. 85–93. ISSN 1212-1819.
 55. KUKUČKOVÁ, V – MORAVČÍKOVÁ, N – CURIK, I. – SIMČIČ, M. – MÉSZÁROS, G. – KASARDA, R.. Genetic diversity of local cattle. In Acta Biochimica Polonica. 65, 3 (2018), s. 421–424. ISSN 0001-527X.

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.- projektový manažér

doc. Ing. Peter Ondrišík, CSc.- manažér publicity

Ing. Zuzana Paštiaková- finančný manažér

doc. Ing. Ján Brindza, CSc.- gestor za oblasť agrobiodiverzita rastlín

prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.- gestor za oblasť agrobiodiverzita HZ

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.- gestor za oblasť informatika v agrobiodiverzite

Ing. Renáta Dvončová- asistent finančného manažéra

Jana Hazdová- asistent projektového manažéra