Oddelenie bioekonomiky

 

Odborné činnosti Oddelenia bioekonomiky a jeho špecializovaných laboratórií zahŕňajú okrem iného najmä:

  • Analýzu cien, produkcie, spotreby a obchodu energetických plodín,
  • analýzu poľnohospodárskych a energetických politík,
  • podnikateľské analýzy (náklady, výnosy, potreba vstupov, návratnosť investícií, postavenie na trhu, vývoj trhu, konkurencia, dopad na životné prostredie a inovácie),
  • analýzy na úrovni podnikateľských subjektov pôsobiacich v bioenergetike,
  • popularizáciu problematiky o bioenergetike a mapovanie verejnej mienky,
  • analýzu výnosov a nákladov výroby bioenergie so zohľadnením vplyvov na životné prostredie,
  • analýzu návratnosti investovania do výroby bioenergie,
  • ekonometrické modelovanie vývoja poľnohospodárskych trhov a vplyvov poľnohospodárskych politík.

Laboratórium neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania poskytuje interdisciplinárny výskumný priestor pre podporu excelentného a aplikovaného výskumu v oblasti bioekonomiky, trhových štúdií a spotrebiteľského rozhodovania.

Oddelenie bioekonomiky

Gestor oddelenia: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.