Transferové centrum

Transferové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (TC SPU) je špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou zamerané na kooperáciu s praxou, popularizáciu a komercializáciu výsledkov vedy a výskumu, na ochranu duševného vlastníctva a na transfer poznatkov a vzdelávania. Bolo zriadené v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ a spolupracuje pri aplikácii výsledkov vedeckovýskumných aktivít pracovísk univerzity a Výskumného centra AgroBioTech do praxe. TC SPU zabezpečuje najmä priemyselno-právnu ochranu a komercializáciu predmetov duševného vlastníctva a realizáciu a koordináciu ďalšieho odborného vzdelávania.

Transferové centrum vytvára priestor pre lepšie prepojenie univerzity, výskumu a hospodárskej praxe. Jeho činnosť je zameraná na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej sféry, na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi. Plní základné funkcie, ktorými sú kooperácia s agropotravinárskym sektorom, popularizácia a komercializácia výsledkov vedy a výskumu, ochrana duševného vlastníctva, podpora zakladania start-up a spin-off firiem a medzinárodná spolupráca.

Činnosti a podujatia

  • Evidencia prípadov duševného vlastníctva/predmetov priemyselného vlastníctva vytvorených zamestnancami SPU v Nitre a identifikácia možných prípadov vhodných pre transfer technológií.
  • Sprostredkovanie expertných podporných služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva a v oblasti komercializácie duševného vlastníctva.
  • Vytváranie interných noriem (Smernica SPU 4/2017).
  • Popularizačno-odborné prednášky a aktivity.
  • Monitoring inovačného potenciálu pracovísk SPU v Nitre.
  • Inovačné audity pre agropotravinárske subjekty, monitoring inovačných potrieb subjektov agropotravinárskeho sektora.
  • Podpora pri zakladaní spin-off, spin-out firiem.
  • Ďalšie odborné vzdelávanie pre prax (http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/).
  • Koordinácia ponuky pracovísk a expertov SPU v Nitre do katalógu produktov pre poradenský systém v pôdohospodárstve (http://www.agroinstitut.sk/sk/podohospodarske-poradenstvo/)

Riešené projekty a medzinárodná spolupráca

 

Publikácie, prezentácie a ocenenia

 

 

Linky

 

 

 

Kontakty

 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (riaditeľka TC SPU)

ikona-email danka.moravcikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 918815573

VC ABT, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ikona-telefon +421 37 641 4949

SLPK, Štúrova 51, 949 01 Nitra
ikona-telefon +421 37 641 4692