Oddelenie agrobiológie

Oddelenie agrobiológie sa skladá zo 7 špecializovaných laboratórií, ktorých spôsobilosti a odborné činnosti zahŕňajú automatický a vysokovýkonný systém pre štruktúrnu a funkčnú parametrizáciu fenotypu (fenotypovanie rastlín) rastlín, simultánne snímanie, zobrazovanie a analýzu obrazu celistvých rastlín, možnosť merania spektrálnej absorbancie vo viditeľnom spektre a infračervenej oblasti žiarenia, rýchlu a vysoko presnú analýzu minerálnych prvkov (makro a mikroelementov) v pôde, rastlinách, vode a iných prostrediach a materiáloch, testovanie zloženia a účinnosti minerálnych hnojív, či analýzu DNA pomocou in vitro, alebo biologický výskum týkajúci sa štruktúry, vzájomných vzťahov, podstaty fungovania a vývoja populácií, epidemiologický prieskum, biochemické analýzy a vybrané klinické testy a vyšetrenia.

Poznatky z výskumov v týchto oblastiach možno aplikovať v molekulovej genetike, v evolučnej biológii, v potravinárstve a biotechnológii, v poľnohospodárstve a lesníctve, vo farmakológii, v rámci výživovej politiky štátu, no aj v medicíne a verejnom zdravotníctve (najmä v oblasti prevencie a liečby civilizačných neinfekčných ochorení).

Oddelenie agrobiológie

Gestor oddelenia: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

Vedúci laboratória:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4450

 

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., ml.

RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.

Ing. Marcel Raček, PhD.

Ing. Margita Rakovská

Ing. Jana Karšňáková

Ing. Samuel Kšiňan (D)