Centrum excelentnosti

pre bielo-zelenú biotechnológiu

Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu (CE BZB)

Jedinečné výskumné pracovisko, Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, vzniklo ako spoločné pracovisko Chemického ústavu SAV a SPU na Fakulte biotechnológie a potravinárstva. Centrum bolo budované v rámci riešenia projektov OP Výskum a vývoj ITMS 26220120054  (doba riešenia 2010 – 2013) a ITMS 26210120029 (doba riešenia  2012 – 2013). Výskumné aktivity realizované v centre sú orientované do oblastí bielej (priemyselnej) a zelenej (poľnohospodárskej) biotechnológie. V rámci CE BZB sú vytvorené nasledovné laboratóriá: Laboratórium genetiky, Biotechnologické laboratórium,  Laboratórium spracovania biomasy a Laboratórium analytiky, ktoré sú vybavené špičkovou prístrojovou technikou, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre zvyšovanie  kvality výskumnej práce, spoluprácu vedeckej inštitúcie a univerzity, ako aj na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou.  Vytvorením výskumných priestorov pre študentov a pedagógov sa zlepšili podmienky vzdelávania na SPU v Nitre. Centrum excelentnosti s VC ABT koordinujú svoju infraštruktúru a vedeckovýskumnú činnosť.

Infraštruktúra:

Laboratórium genetiky:

Laboratórium spracovania biomasy:

Biotechnologické laboratóriá:

Analytické laboratóriá:

Okrem uvedených prístrojov sú laboratóriá CE BZB vybavené  zariadeniami pre gélovú elektroforézu DNA/RNA a bielkovín, western blot, preparatívnu 2D elektroforézu bielkovín, ultrazvukovým homogenizátorom, stolnými mikro odstredivkami, sálovou vákuovou odstredivkou, laboratórnymi autoklávmi (25L a 80L), analytickými váhami, pH metrami, prístrojom pre ultračistú vodu, CO2 inkubátorom, rotačnými vákuovými odparkami, laminárnymi boxami, generátorom plynov, sušičkami atď.

Vedeckovýskumné činnosti CE BZB:

 

Vedeckovýskumné aktivity sú rozdelené do troch pilierov:

1. Aplikovaná syntetická biológia a vývoj enzýmov

2. Sacharidy a ich analýza

3. Rastlinný výskum

ktoré zahŕňajú:

 

 • Systémy biokatalýzy
 • Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu
 • Mikrobiálne enzýmy pre využitie rastlinných hemicelulóz
 • Paralelná analýza biomarkerov rakoviny prostaty
 • Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami
 • Transglykozylázy rastlinných a fungálnych bunkových stien
 • Výskum molekulárnych faktorov obrany včelstiev voči niektorým mikrobiálnym patogénom
 • Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu
 • Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi
 • Rastlinné slizy, štruktúra a bioaktivita
 • Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov
 • Eliminácia celiakálne aktívnych peptidov kvasnými technológiami
 • Analýza iónov a biologicky aktívnych látok v surovinách a potravinách

Riešené projekty (výber):

 • APVV-0602-12: Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu
  Zodpovedný riešiteľ:  Vladimír Puchart
 • VEGA 2/0037/14: Mikrobiálne enzýmy pre využitie rastlinných hemicelulózň
  Zodpovedný riešiteľ:  Vladimír Puchart
 • FP7-612587: PlantDNAtolerance – Adaptácia rastlín na znečistenie ťažkými kovmi a rádioaktivitou
  Zodpovedný riešiteľ:  Martin Hajduch
 • VEGA 2/0020/12: Transglykozylázy rastlinných a fungálnych bunkových stien
  Zodpovedný riešiteľ:  Eva Stratilová
 • VEGA 2/0178/12: Výskum molekulárnych faktorov obrany včelstiev voči niektorým mikrobiálnym patogénom
  Zodpovedný riešiteľ:  Jaroslav Klaudiny
 • VEGA 2/0136/13: Nová technológia syntézy derivátov sialových kyselín a epitopu α-Gal využiteľných pri vývoji vakcín, antibiotík a humanizovaných plastov
  Zodpovedný riešiteľ:  Jozef Nahálka
 • VEGA č. 1/0513/2013: Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi
  Zodpovedný riešiteľ:  Zdenka Gálová
 • VEGA 2/0085/13: Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štrukturálna a funkčná rozmanitosť
  Zodpovedný riešiteľ:  Zdenka Hromádková
 • VEGA 2/0066/2013: Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca
  Zodpovedný riešiteľ: Andrea Hricová
 • KEGA 024SPU-4/2013: Kvasné technológie – nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy Technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie.
  Zodpovedný riešiteľ:  Dana Urminská
 • VEGA 1/0139/17: Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely.
  Zodpovedný riešiteľ: Alena Vollmannová
 • VEGA 1/0246/18: Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín
  Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Gálová
 • KEGA 020SPU-4/2016: Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie
  Zodpovedný riešiteľ: Dana Urminská
 • VEGA 02/0041/16: Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu
  Zodpovedný riešiteľ:  Zdenka Gálová

Publikácie:

Publikácie CE BZB sú dostubné na: 

http://www.chem.sk/sk/excellence/BZB.php

Odborní riešitelia:

Odborní riešitelia:

Jozef Nahálka – projektový manažér (CHÚ SAV)

Ján Mucha – asistent projektového manažéra (CHÚ SAV)

Dana Urminská – asistent projektového manažéra (SPU)

Alica Vikartovská – finančný manažér (CHÚ SAV)

Zuzana Gálová – finančný manažér (SPU)

Danica Mislovičová – manažér monitoringu (CHÚ SAV)

Juraj Miššík – manažér monitoringu (SPU)

Marián Mazáň – manažér publicity (CHÚ SAV)

 

Riešitelia z CHÚ SAV:

Peter Biely

Eva Stratilová

Danica Mislovičová

Alica Vikartovská

Ján Mucha

Vladimír Päťoprstý

Jozef Nahálka

Jaroslav Klaudiny

Peter Capek

Zdenka Hromádková

Mária Matulová

Ján Gajdoš

Marek Nemčovič

Katarína Šuchová

Mária Dzúrová

Sergej Šesták

Soňa Garajová

Ria Vršanská

Eva Hrabárová

Iveta Uhliariková

Zuzana Košťálová

 

Riešitelia z SPU:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

doc. RNDr. Ing. Tomáš, Tóth, PhD.

RNDr. Juraj Miššík, PhD.

Ing. Martin Hajduch, PhD.

doc. Ing. Marián Schwarz, PhD.