O nás

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je celouniverzitné špecializované pracovisko, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume, najmä aplikovanom, s možnosťou transferu výsledkov do praxe.


Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vzniklo v roku 2015 na základe riešenia projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, ktorý je jedným z výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Strategickým cieľom projektu bolo vybudovať komplexné, výskumné, inovačné a kompetenčné regionálne centrum v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky. Projekt sa realizoval v období apríl 2013 – november 2015.

VC ABT je vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a tým umožňuje realizáciu výskumu na vysokej úrovni, aplikovateľného v praxi, s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, agroekológii, bioenergetike a bioekonomike.

Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity, čo umožní dosiahnuť synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu SPU.

Úlohou Výskumného centra AgroBioTech je realizácia špičkového výskumu, ale najmä výskumu s priamym dopadom na spoločenskú prax, na vznik inovácií, vývoj moderných technológií a poradenských služieb pre implementáciu výsledkov výskumu a vývoja VC ABT do praxe.

Zriadenie VC AgroBioTech sa stalo stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí atmosféry kolegiality, interdisciplinarity a tímovej práce.

VC ABT je otvoreným pracoviskom. Infraštruktúra, tzn. zariadenia i personál VC ABT, môže byť využívaná pracoviskami SPU a inými subjektmi výskumu a vývoja na výskum.

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa v rámci svojich aktivít zameriava na nasledovné nosné smery:

  • agrobiológia
  • aplikovaná ekológia a bioenergia
  • bioekonomika
  • biosystémové inžinierstvo
  • biotechnika a modelovanie krajiny
  • technológie potravín a biotechnológie

Výskumné centrum AgroBioTech spolupracuje a aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

EU    OPVAV

Prezentácia VC ABT – „Vede dnes treba otvárať dvere“