Integrálne laboratóriá

Spoločné laboratóriá sa zaoberajú analýzami využívajúcimi spektroskopické, genetické a mikroskopické postupy v oblasti biológie, biomedicíny, farmakológie, potravinárstva a toxikológie so zameraním na ekofyziologické, biochemické a molekulárno-biologické aspekty.

Laboratórium genetických analýz

Vedecko-výskumné činnosti laboratória genetických analýz sa orientujú na sekvenovanie,  sledovanie polymorfizmov, mutácií, expresie génov a ponúkajú možnosť širokej aplikácie v oblastiach ako poľnohospodárska mikrobiológia potravín, metagenomika, evolučná genomika, nutrigenetika, toxikológia, farmaceutický priemysel, biomedicína, šlachtenie rastlín a i.

Laboratórium mikroskopických analýz

Laboratórium mikroskopických analýz je vybavené špičkovými mikroskopickými prístrojmi, ktoré umožňujú mikroštrukturálne štúdie (na úrovni fluorescenčnej a transmisnej elektrónovej mikroskopie) v oblasti rastlinných a živočíšnych biotechnológií, embryotechnológií, výskumu nanočastíc a bionanotechnológií, aplikovanej biológie, mikrobiológie a kvality potravín.

Laboratórium spektroskopických analýz

Vedecko-výskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované  najmä v oblastiach molekulárnej biológie, farmakológie a toxikológie. Riešené úlohy zahŕňajú analýzy zamerané na detekciu exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov, ako aj determináciu účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok, toxických a iných rizikových faktorov životného prostredia.

Vedúci laboratória:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4929

Vedúci laboratória:

Ing. Renata Lužicová

ikona-telefon +421 37 641 4974