Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom žiadateľa – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach – zapojila ako partner do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06). Vo vyhlásenej výzve uspela.

Výsledkom snaženia je schválený dopytovo orientovaný projekt s názvom Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti – SMARTFARM (kód projektu: ITMS2014+: 313011W112, NACE projektu: 72190 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied).

V rámci projektu bude SPU v Nitre, ako Partner 5, spolupracovať so žiadateľom – NPPC a ďalšími partnermi – AGB Beňuš, družstvo, Agromart, a.s., GET group, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s.r.o., Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola, ZELSEED, spol. s.r.o.

Celková schválená suma oprávnených výdavkov SPU v Nitre je 2 724 958,09 eur, z toho žiadaná výška NFP je 2 588 710,19 eur.

Ako informovala Ing. Martina Főldešiová, PhD., z Kancelárie projektových a transferových činností, predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

„Projekt je zameraný na tvorbu poznatkovej a inovačnej bázy pre udržateľnú a konkurencieschopnú primárnu poľnohospodársku produkciu. Jeho cieľom je poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions) a generovať originálne vedecké poznatky, inovatívne prístupy a technologické riešenia potenciálne aplikovateľné v praxi,“ povedala M. Főldešiová. Dodala, že štrnásť výskumných aktivít projektu (nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj) vertikálne pokrýva produkčný agropotravinársky reťazec od zdrojov po produkciu (pôda, rastliny, živočíchy, potraviny, biomasa) k návrhu inovatívnych produktov, možností zužitkovania/spracovania až po pilotné modely, funkčné prototypy s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty primárnej produkcie a efektívneho zužitkovania prírodných zdrojov biomasy s implementáciou princípov obehového hospodárstva a biohospodárstva. „Riešením projektu budú vytvorené podmienky pre posilnenie výskumnej spolupráce. Realizácia projektu je alokovaná proporcionálne v regiónoch Slovenska, niektoré aktivity budú realizované priamo v menej rozvinutých regiónoch.“

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je plánované na marec 2023.