Názov a sídlo prijímateľa:

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Názov projektu:

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Akronym:

SMARTFARM

Miesto realizácie projektu:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie:

1.7.2019 – 31.3.2023

Výška NFP:

Výška poskytnutého NFP: 2 588 710,19  €

Kód projektu ITMS2014+:

313011W112

Partneri projektu:

AGB Beňuš, Družstvo
AGROMART, a.s.
GET GROUP, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo INOVEC Trenčianske Stankovce
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Školské hospodárstvo – BÚŠLAK, spol. s r.o.
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ZELSEED, spol. s r.o.

Znenie poďakovania:

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

This publication was supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure within the project: Sustainable smart farming systems taking into account the future challenges 313011W112, cofinanced by the European Regional Development Fund.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ciele projektu

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej  produkcie s vysokou pridanou hodnotou.  Projekt je zameraný na tvorbu  poznatkovej a inovačnej bázy pre udržateľnú a konkurencieschopnú  primárnu poľnohospodársku produkciu.

Cieľom je poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Projekt je založený na báze efektívneho partnerstva  10 partnerov, aktívnej kooperácie výskumných inštitúcií partnerov z priemyslu (6), univerzít (3) a univerzitných vedeckých parkov (2).

Projekt bude generovať originálne vedecké poznatky, inovatívne prístupy a  technologické riešenia potenciálne aplikovateľné v praxi. 14 výskumných  aktivít projektu (nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a  experimentálny vývoj) vertikálne pokrýva produkčný  agropotravinársky reťazec od zdrojov po produkciu – pôda, rastliny, živočíchy, potraviny, biomasa) k návrhu inovatívnych  produktov, možností zužitkovania/spracovania až po pilotné modely,  funkčné prototypy s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty primárnej produkcie a efektívneho zužitkovania prírodných zdrojov biomasy s implementáciou princípov obehového hospodárstva a biohospodárstva.

Riešením projektu budú vytvorené podmienky  pre posilnenie výskumnej spolupráce  (verejných a súkromných partnerov, posilnenie excelentnosti výskumu (plánovaných viac ako 100 vedeckých publikácií, 14 originálnych výsledkov duševného vlastníctva), zapojenie (4) špičkových zahraničných odborníkov do výskumu.

Realizácia projektu je alokovaná proporcionálne v regiónoch Slovenska, niektoré aktivity budú realizované priamo v menej rozvinutých regiónoch.

Kľúčové slová: pôda, rastlinná výroba, živočíšna výroba, potravinárstvo,  inteligentné farmárstvo, produkčné systémy, zhodnocovanie primárnych surovín a biomasy, ekologizácia agrosektora, ekosystémové služby, klimatický zmena,  potravinárske technológie, ekonomické modelovanie.

Ďalšie informácie: https://www.agrobiotech.sk/spu-sa-uspesne-zapojila-do-projektu-zameraneho-na-koncept-inteligentneho-farmarstva/

Záverečné stretnutie na úrovni partnera

Z vedeckého semináru, ktorý sa konal 26.4.2023 bol publikovaný e-zborník Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti – zborník vedeckých prác.

Prečítať si ho môžete tu: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti – zborník vedeckých prác