Práca s názvom „The Effect of Amanita rubescens Pers Developmental Stages on Aroma Profile“ pod vedením autorského kolektívu: Jana Štefániková, Patrícia Martišová, Marek Šnirc, Vladimír Kunca a Július Árvay bola publikovaná v karentovanom časopise „Journal of Fungi“ (IF 2020: 5,816) dňa 28.7.2021.

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv rôznych vývojových štádií plodníc Muchotrávky červenkastej zo Slovenska na prchavé organické zlúčeniny (VOC) stanovené v dichlórmetánovom extrakte pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektroskopiou (GC-MS).

Podarilo sa určiť až osem zlúčenín, na základe ktorých by sa dalo odlíšiť skoré vývojové štádium od plodnice v plnej zrelosti. A zároveň sa identifikovali zlúčeniny, ktoré sú typické len pre hnilobné štádium. Pre hodnotenie VOC je vhodnejšie sledovať ich obsah v klobúku než hlúbiku divo-rastúcej jedlej huby.

Publikáciu si môžete prečítať tu: https://www.mdpi.com/2309-608X/7/8/611