Zamestnanci Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre – Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., a Ing. Jakub Pagáč, PhD., sa zúčastnili na rokovaní s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom. Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo 20. augusta v Bratislave, bola aktuálna problematika projektov samospráv v oblasti nástrojov na boj s klimatickou zmenou, revitalizáciou krajiny a agrolesníckych systémov hospodárenia.

Zástupcovia za SPU v Nitre sa zúčastnili na rokovaní ako hlavný partner mesta Trnava v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny v meste a jeho okolí.

VC ABT aktívne spolupracuje s partnermi na projektoch, týkajúcich sa revitalizácie krajiny, adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a špeciálnych systémoch hospodárenia na pôde, ako je agrolesníctvo. VC ABT v súčasnosti má rozpracovaných viacero „zeleno-modrých“ projektov s mestom Trnava na základe memoranda o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Na stretnutí s ministrom pôdohospodárstva sa zúčastnil aj primátor mesta Trnavy Peter Bročka, generálny riaditeľ sekcie pozemkových úprav Róbert Čalfa, poverený generálny riaditeľ sekcie legislatívy Martin Illáš, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michal Tomčík, poverený generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ján Baršváry a vedúci Odboru pestovania a produkcie lesa Jaroslav Jankovič.