Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT, na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech ITMS 26220220180.

Pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia predsedu Rady VC AgroBioTech riaditeľka VC ABT doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. poďakovala Dr.h.c. prof. Petrovi Bielikovi, PhD., vyzdvihla jeho osobný prínos, ktorým prispel k vzniku a rozvoju výskumného centra a odovzdala mu dekrét čestného predsedu Rady VC AgroBioTech SPU v Nitre.

Poďakovala tiež gestorom laboratórií a všetkým odborným riešiteľom výskumného centra za odvedenú prácu a ich významný prínos pri napĺňaní výskumných cieľov pracoviska.

Fotogaléria