Do výzvy ERASMUS+ svet, ktorý podporuje mobilitu pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov sa zapojili aj naše zamestnankyne z Výskumného centra AgroBioTech, Ing. Ivana Speváková, PhD. a Ing. Lucia Klongová, spolu s doc. Ing. Vladimírom Vietorisom, PhD. z Ústavu potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Mobilita bola realizovaná na Kagošimskej univerzite v Japonsku v trvaní od 13. 07. do 26. 07. 2022 a cieľom bolo vybudovanie novej spolupráce medzi našou a zahraničnou inštitúciou, získanie nových vedomostí a špecifických know-how z dobrej praxe ako aj propagácia VC AgroBioTech v zahraničí.

Na začiatku mobility bolo realizované stretnutie s dekanom Poľnohospodárskej fakulty prof. Hashimoto Fumio, PhD. (H-index 30), ktoré prebiehalo v priateľskej atmosfére. Po privítaní hosťujúcich zamestnancov SPU v Nitre sa uskutočnila diskusia o vedecko-výskumných aktivitách oboch inštitúcií.

Zamestnankyne VC AgroBioTech boli sprevádzané významnou vedeckou osobnosťou prof. De-Xing Hou, PhD. (H-index 39), ktorý je vedúcim Katedry potravinárstva a biotechnológie Poľnohospodárskej fakulty na Kagošimskej univerzite v Japonsku. Vyštudoval na Hunanskej poľnohospodárskej univerzite v Číne. V roku 1991 mu bol udelený akademický titul PhD. v odbore Poľnohospodárstvo (University of Kagoshima) a neskôr, v roku 2006 aj v odbore Farmakológia (University of Tokyo). Pracoval na transkripčných faktoroch v japonskom RIKEN ako postdoktorand a pôsobil aj na zahraničných univerzitách (Cornell University, Pittsburgh University) a v Národnom onkologickom ústave v USA. Medzi jeho hlavné oblasti výskumu patrí biochémia, molekulárna biológia, potravinárstvo a farmakológia. V súčasnosti sa venuje identifikácii chemopreventívnych účinkov a molekulárnych mechanizmov zdraviu prospešných potravín a bioaktívnych prírodných látok pomocou molekulárnych a multi-omických analýz. Profesor De-Xing Hou má uverejnených viac ako 170 recenzovaných prác. Jeho výskum zameraný na transkripčné faktory je publikovaný vo významných vedeckých časopisoch ako Nature, Nature Genetics a EMBO Journal a jeho práce o bioaktívnych prírodných zložkách a produktoch sú publikované v časopisoch Carcinogenesis, Free Radical Biology and Medicine, Antioxidants & Redox Signaling. Je zakladateľom Medzinárodnej spoločnosti Food for Health (FOHIS), pridruženým redaktorom niekoľkých časopisov, ako je Molecular Carcinogenesis a členom redakčných rád časopisov.

Ďalším významným členom vedeckého tímu je odborná asistentka Dr. Kozue Sakao (H-index 17), ktorá mala na starosti laboratórne analýzy a zapojila naše zamestnankyne do aktuálne prebiehajúceho výskumu. Mali možnosť vyskúšať si prípravu aktívnejších foriem vybraných polyfenolových zlúčenín syntetickou modifikáciou s následnou aplikáciou na rakovinové bunkové línie, prípravu tkanivových preparátov z orgánov zvieracích modelov na mikroskopické pozorovanie a následné vyhodnotenie mikroštruktúr tkanív.

V rámci mobility mali zamestnankyne možnosť navštíviť aj Oddelenie fermentačných technológií a mikrobiológie, kde prebiehala príprava tradičného japonského destilátu „schochu,“ do ktorej bol zapojený aj doc. Vladimír Vietoris a mal na starosti školenie študentov a vedeckého personálu s odovzdaním metodických postupov pri senzorickom hodnotení produktov.

Akademická obec Kagošimskej univerzity sa zúčastnila verejných prezentácií našich predstaviteľov a oboznámila sa o činnostiach a aktivitách, ktoré prebiehajú vo VC AgroBioTech a na SPU v Nitre. Nasledovala diskusia, ktorej záverom bola výmena informácií o možnostiach budúcej spolupráce a realizovania výmenných pobytov zamestnancov a študentov medzi inštitúciami. Plánom do budúcna je rozvinúť medzinárodnú spoluprácu v konkrétnych oblastiach výskumu.