Spolupráca Výskumného centra  AgroBioTech s Univerzitou v Pardubiciach je realizovaná aj v oblasti verejnej správy so zameraním na manažérske prístupy vo verejnej správe. Výsledkom tejto spolupráce je článok v uznávanom zahraničnom časopise: Lex localis – Journal of Local Self-Government (http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/937).

Autori Ing. Lucia Gabríny (Grešová), PhD. (VC ABT) a Ing. Ján Fuka, PhD. (Univerzita Pardubice) sa v uvedenej publikácii venujú problematike hodnotenia vplyvu manažérskeho prístupu medziobecnej spolupráce na efektívnosť a efektivitu výkonu prenesenej kompetencie na úseku stavebného konania.

Cieľom spoločného výskumu bolo poukázať na rozdiely v manažérskom prístupe medzi SR a ČR, ako aj na rozdiely výkonu úradov v rámci SR, kde absentuje legislatíva, ktorá by bližšie upravovala inštitút medziobecnej spolupráce, a to hlavne v oblasti preneseného výkonu kompetencií. Miera efektívnosti spoločných úradov a úradov vykonávajúcich kompetenciu na úseku stavebného poriadku samostatne bola hodnotená využitím Analýzy obalových dát (Data Envelopment Analysis – „DEA“). Získané výsledky sú prínosné pre orgány miestnej samosprávy pri rozhodovaní o spôsobe výkonu prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku.