Pod vedením autorského kolektívu – prof. Ing. Dana Tančínová, PhD., Ing. Zuzana Mašková, PhD., Ing. Denisa Foltinová, Ing. Jana Štefániková, PhD., Ing. Július Árvay, PhD. bol v časopise Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences publikovaný článok s názvom „Effect of essential oils of Lamiaceas plants on the Rhizopus spp.

Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv esenciálnych olejov izolovaných z rastlín z čeľade Lamiaceae na rast vybraných kmeňov mikroskopických húb rodu Rhizopus. Bol sledovaný vplyv olejov na rast kolónií testovaných kmeňov počas 7 dňovej kultivácie. Výsledky štúdie poukazujú na možnosť potenciálneho využitia éterických olejov pri regulácii rastu Rhizopus spp., prípadne iných hubových patogénov.

Vedecká práca vznikla i s podporou Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, ktoré vzniklo v rámci riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra „Agrobiotech“ ITMS 26220220180.

Tančínová, D. – Mašková, Z. – Foltinová, D. – Štefániková, J. – Árvay, J. 2018. Effect of Essential Oils of Lamiaceas Plants on the Rhizopus spp. Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 12, no. 1, 2018, p. 491-498.

doi: https://doi.org/10.5219/921

http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/921/pdf