V Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa dňa 26. apríla 2023 konal vedecký seminár projektu „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“. Odborným a organizačným garantom seminára bol prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Seminár bol zameraný na informácie o stave implementácie a výsledkov projektu v rámci dvoch aktivít projektu:
Aktivita č. 3: Systémy hospodárenie zachovávajúce biodiverzitu a zmierňujúce dopady klimatickej zmeny
Aktivita č. 7: Biotechnologické a technologické inovácie v chove hospodárskych zvierat.

Účastníci prezentovali výsledky prác, ktoré vznikli v rámci implementácie projektu. Na začiatku seminára zhodnotili prof. Ing. Marko Halo, PhD. a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. naplnenie cieľov jednotlivých aktivít projektu. Postupne jednotliví riešitelia predniesli svoje výsledky, ktoré prispeli k naplneniu čiastkových cieľov projektu.

Za aktivitu 3 bola predstavená metodika o Inovatívnych prístupoch úpravy pôdneho prostredia (aplikácia biouhlia) na ornú pôdu z hľadiska kvality pôdy a úrod poľných plodín. Doterajšie výsledky potvrdili benefity biouhlia v poľnohospodárskych pôdach v kontexte napríklad znižovania emisií oxidu dusného, zvýšenia pH pôdy, zvýšenia vlhkosti pôdy a ďalších parametrov.

Predmetom workshopu bolo aj zhodnotenie výsledkov vypracovania metodiky stanovenia disponibilného objemu závlahových nádrží, ako aj zhodnotenie výsledkov výskumu zaoberajúceho sa vlhkosťou pôdy ako limitujúcim faktorom rozvoja poľnohospodárskej výroby. Priblížil súčasný a očakávaný stav zásob pôdnej vody v modelovom povodí rieky. Zároveň boli prezentované výsledky genetického hodnotenia parkúrových súťaží koní na Slovenku a výsledky výskumu vplyvu humínových látok na geometrickú charakteristiku vajec plemena oravka.

Workshop bol úspešne ukončený posterovou sekciou a finálnym zhodnotením naplnenia cieľov projektu.