V novovzniknutých priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa   8. novembra uskutočnil I. ročník Vedeckého dňa VC AgroBioTech 2016. Cieľom podujatia bol cyklus odborných prednášok zameraných na oblasti nanotechnológie a výskum ekosystému. Na prezentáciách sa zúčastnilo vyše sto návštevníkov z radu vysokoškolských pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov, odborníkov z praxe i študentov.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., predstavila účastníkom podujatia vedecké zameranie jednotlivých prezentácií a aktuálnosť danej problematiky. S úvodnou prednáškou vystúpil Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., riaditeľ Centra výskumu globálnych zmien (CzechGlobe) Akadémie vied ČR, ktorý zaujal prítomných problematikou o akumulácii uhlíka v ekosystémoch a jeho environmentálnom limite. Poukázal na to, ako Česká republika pôsobí na medzinárodnom poli vedeckých výskumov spojených s problematikou dopadu globálnych zmien. Posledných 20 rokov sa CzechGlobe snaží rozvíjať moderné ekofyziologické metódy využívané pri terénnych výskumoch lesného ekosystému s cieľom sledovať priestorovú distribúciu príjmu CO2, teda miest, kde práve prebieha fotosyntetická asimilácia uhlíka. Do problematiky nanotechnologií, biosyntézy nanomateriálov a biomineralizačných procesov nás uviedol Ing. Ivo Vávra, CSc., z Elektrotechnického ústavu, SAV v Bratislave, ktorý obohatil priestory pracoviska VC ABT o výstavu mikrofotografií s názvom Biomimetika. V rámci aktívnej diskusie, ktorá nadviazala na prednášku prof. RNDr. Fedora Čiampora, DrSc., z Biomedicínskeho centra Virologického ústavu SAV v Bratislave, boli predstavené možnosti využitia transmisnej elektrónovej mikroskopie buniek ovplyvnených nanočasticami. V nadväznosti na danú problematiku vystúpila so svojimi výsledkami práce o interakcii magnetitových nanočastíc s pľúcnymi bunkami RNDr. Monika Mesárošová, PhD., Biomedicínske centrum, SAV v Bratislave. O biologicky indukovanej kryštalizácii anorganických častíc a jej výzvach v bionanotechnológiách prezentoval Mgr. Marek Kolenčík, PhD., z Katedry pedológie a geológie, SPU v Nitre. Cyklus prednášok urobil prierez problematikou, ktorej by bolo možné sa intenzívnejšie venovať na našich pracoviskách.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím sem.