Transferové centrum SPU v Nitre získalo Cenu za najlepšie realizovaný transfer technológií 2016. Ocenenie z rúk riaditeľa sekcie podpory vedy Centra vedecko-technických informácií SR Ing. Ľubomira Bilského prevzala 6. októbra v rámci konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí vedúca Transferového centra SPU doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Cena bola udelená za špeciálny vozík určený na skúmanie a monitorovanie spotrebiteľského správania a rozhodovania počas nákupu v predajniach, ktorého pôvodcami sú: Ing. Jakub Berčík, Ing. Ján Bajús, prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD a prof. Ing. Elena Horská, Dr.

Hlavným cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorú už štvrtý rok vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe a zvýšiť povedomie o transfere technológií. Zároveň sa snaží motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce k zapájaniu sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácii smerom k širšej verejnosti.

Ceny sú udeľované v troch kategóriách: Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi, Najlepšie realizovaný transfer technológií a Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. V rámci kategórie Najlepšie realizovaný transfer sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie. Cenu získava organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií.

Slávnostné vyhlasovanie víťazov súťaže býva súčasťou konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorú už šesť rokov organizuje CVTI SR pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Tento rok sa v panelovej sekcii konferencie predstavilo aj Výskumné centrum AgroBioTech a Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty, ktorej členovia prezentovali model zariadenia na elektrické napájanie jednofázového spotrebiča pri výpadku jednej alebo viacerých fáz. Na riešenie bola podaná patentová prihláška PCT v krajinách európskeho patentového dohovoru. Predpokladá sa, že zariadenie bude pilotne nasadené s podporou pripravovaného projektu H2020 pod výzvou First Track Innovation Pilot.

 

Fotogalériu zobrazíte kliknutím sem.