V laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech prebieha letná stáž študentov z Ghany – Emmanuela Duah Osei a Anthonyho Amotoe-Bondzie. Obaja študujú spoločný študijný program z názvom: Sustainability in Agriculture, Food production and Food technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master – DAFM). Danube AgriFood Master (DAFM) sa realizuje v rámci projektu Erasmus Mundus Joint Master. Ide o dvojročný spoločný magisterský študijný program vyučovaný výlučne v anglickom jazyku. Študent absolvuje prvý rok štúdia na CZU (Czech University of Life-Sciences, Prague, Česká republika) alebo MATE (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Maďarsko),  (univerzity prvého ročníka) a druhý ročník na jednej z piatich partnerských univerzít BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Rakúsko), UNS (University of Novi Sad, Srbsko), UNIZG (University of Zagreb, Chorvátsko), SUA (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovenská republika) a BUASVMT (Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I. of Romania”, Timisoara, Rumunsko), (univerzity druhého ročníka). SPU v Nitre sa podarilo vstúpiť do konzorcia ako plnohodnotný partner, čo je veľkým prínosom nielen pre pedagogickú oblasť, ale aj výskumnú. Emmanuel a Anthonydvaja zo šiestich študentov, ktorí v akademickom roku 2023/2024 budú realizovať druhý ročník magisterského štúdia na SPU v Nitre. 

Počas vedeckej stáže sa študenti oboznamujú s chodom laboratórií a následne sú zapájaní do riešenia jednotlivých výskumných, vedeckých a projektových úloh. Všetky nadobudnuté skúsenosti im zaručia dobrú uplatniteľnosť v praxi.  

V rámci svojej praxe sa študenti zapojili do prác v Senzorickom laboratóriu, kde pripravili vzorky medov na hodnotenie chuťových profilov elektronickým jazykom. Prakticky sa taktiež podieľali na príprave a samotnom priebehu senzorickej analýzy výberovej kávy. V laboratóriu mikrobiológie si vyskúšali metódy kultivácie mikroorganizmov a pripravili vzorky na analýzy druhov mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie. V laboratóriu analýz biologicky cenných látok boli Anthony a Emmanuel zapojení do prípravy vzoriek nasušených divorastúcich jedlých húb a stanovovali esenciálne prvky C, H, N, S pomocou Elementárneho analyzátora. V laboratóriu cereálnych technológií pomáhali pri technologickej príprave prototypov bezlepkových krekrov i zdravých sušienok určených na senzorickú analýzu pre študentov letnej univerzity. Okrem toho pripravovali extrakt z čili, oboznámili sa s princípom mikroenkapsulácie a následne i participovali na samotnom procese mikroenkapsulácie biologicky cenných látok z čili pomocou techniky sprejového sušenia. Jej účinnosť overili analýzou celkového obsahu polyfenolov a výpočtom ich retencie. V laboratóriu experimentálneho pivovaru sa zúčastnili na procese výroby experimentálneho piva a oboznámili sa s celým procesom výroby. Od varenia až po plnenie sýtených nápojov do spotrebiteľských balení. Vykonávali analýzy piva na komplexnom analyzátore, za účelom zistenia obsahu extraktu, alkoholu, farby a zákalu vzoriek. 

Ďalšie zaujímavé aktivity ich ešte len čakajú, nakoľko stáž trvá do konca augusta.