Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa ako žiadateľ zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie – OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 a vo vyhlásenej výzve uspela.

Výsledkom snahy je schválený, dopytovo orientovaný projekt s názvom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, ITMS 2014+ kód schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je NFP313010V336, NACE projektu: 72190 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

V rámci projektu bude SPU v Nitre, ako hlavný partner na projekte spolupracovať s partnermi – Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, McCarter, a.s., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská technická univerzita v Bratislave, TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Celková schválená suma oprávnených výdavkov žiadateľa je 10 413 650,78 eur, z toho žiadaná výška NFP je 9 813 468,31 eur.

Cieľom projektu bude prostredníctvom vedeckovýskumných činností, rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom vykonaných vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie získaných poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované prioritne prostredníctvom výučby a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je plánované na jún 2023.