Zástupcovia Francúzskej Université de Technologie de Compiègne (UTC) navštívili v dňoch 24-25 Júla 2019 Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre a s riaditeľkou VC ABT, Ing. Luciou Gabríny, PhD. diskutovali o možnostiach výskumnej spolupráce.

Zo strany UTC, participovala na stretnutí profesorka Claire Rossi a asistentka profesora Aude Falcimaigne-Cordin z Katedry biológie ako aj Gabriela de Saint-Denis z Kancelárie zahraničných vzťahov.

Na úrovni výskumnej spolupráce, zástupcovia UTC diskutovali so zamestnancami VC ABT o možnostiach spoločného výskumu a spolupráce na výskumných projektov. Zamestnanci VC ABT prejavili záujem o spoluprácu v oblasti biotechnológií, molekulárnej biológie, vývoja, dizajnu a inovácie nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou a zvýšenia nutričného profilu potravinových výrobkov obohatených o biologicky aktívne látky so snahou zachovať ich fytoterapeutický účinok.

Diskusia medzi zástupcami oboch inštitúcií pokračovala aj na úrovni spolupráce v oblasti vzdelávania a to formou výmeny študentov Technickej fakulty (TF) a Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP). TF zastúpená prodekankou pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy: Ing. Katarínou Kollárovou, PhD. a prodekanom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: doc. Ing. Jánom Kosibom, PhD. a FBP zastúpená prodekankou pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy: prof. Ing. Adrianou Kolesárovou, PhD. odprezentovali možnosti štúdia a odbornej stáže pre študentov UTC a vice versa. Medzi inštitúciami bola podpísaná zmluva Erasmus+.

Na záver stretnutia sa VC ABT a UTC dohodli na príprave dvoch spoločných výskumných projektov, z ktorého jeden bude pripravený aj za účasti FBP. Ďalším krokom bude aj podpísanie spoločného Memoranda o spolupráci.

Diskusia so zástupcami z FBP

Diskusia so zamestnancami VC ABT

Diskusia so zástupcami z TF