Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala 13. decembra 2017 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy  Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, vedeckovýskumnej pracovníčke Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, Ing. Zuzane Kňažickej, PhD., vedeckej tajomníčke Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a  Dr. Oksane Sytar, PhD., technickej a výskumnej pracovníčke Katedry fyziológie rastlín FAPZ.

Dekréty o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa odovzdal trojici odborníčok 15. januára rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Poprial im veľa úspechov v ich profesionálnom pôsobení, vo výskume, publikačnej činnosti ako aj pri zviditeľňovaní pracoviska a celej univerzity. „Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa považujem za medzistupeň vo vašej práci a verím, že budete aj ďalej napĺňať svoje vedecké ambície. Je to motivujúce a inšpiratívne aj pre ostatných mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov, ktorých máte vo svojich tímoch,“ povedal rektor. Zároveň zablahoželal aj prof. Ing. Ľubici Bartovej, CS., ktorá si 4. decembra 2017 prevzala z rúk prezidenta SR A. Kisku vymenovací dekrét profesorky. Na slávnostnom stretnutí bol prítomný aj prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., a vedúca Katedry fyziológie rastlín FAPZ doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

 

Dr. Oksana Sytar (Katedra fyziológie rastlín FAPZ) vo svojej výskumnej práci rozvíja problematiku fenotypovania rastlín metódou hyperspektrálnych analýz v kombinácii s biochemickými metódami stanovenia biologicky aktívnych látok v rastlinách. Pri riešení komplexu otázok z oblasti biochémie a fenomiky používa širokú škálu techník na biologickej, biochemickej a molekulárnej úrovni, ako aj nástrojov pre počítačové modelovanie. biochemickej a molekulárnej úrovni, ako aj nástrojov pre počítačové modelovanie. Táto skutočnosť sa odráža v jej publikačnej činnosti s množstvom spoluautorov, čo je dôkazom schopnosti spolupracovať s vedcami z rôznych oblastí a krajín pri riešení špecifických vedeckých problémov v oblasti agrobiológie a agrobiotechnológií. V posledných rokoch viedla ako hlavná výskumná pracovníčka dva úspešné medzinárodné bilaterálne nemecko-ukrajinské projekty založené spoločnosťou Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG (Bonn, Nemecko) a v súčasnosti je riešiteľkou bilaterálneho francúzsko-slovenského projektu (APVV), čo naznačuje potenciál pre rozvoj neformálnych zahraničných vzťahov s partnermi.

 Dr. Ing. Miroslava Požgajová (VC AgroBioTech) sa vo svojom výskume zaoberá funkčnou analýzou nových proteínov potrebných pre správny priebeh delenia chromozómov počas meiózy, s čím je spätá regulácia tvorby pohlavných buniek. Nakoľko sú všetky živé organizmy obklopené a ovplyvňované prostredím, v ktorom žijú a toto prostredie je často znečistené, Dr. Požgajová sa zamerala na analýzu vplyvu environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu. Keďže meióza je komplexný proces, regulovaný na viacerých úrovniach, sledovanie zmien expresie regulačných génov meiózy v podmienkach záťaže ťažkými kovmi nám umožní pochopiť v akej miere a na akom stupni regulácie toto znečistenie ovplyvní celkový priebeh meiózy. Aktuálne sa Dr. Požgajová zameriava na analýzu genetického rizika účinkov kadmia a olova na priebeh a reguláciu meiotického delenia.

Vedecká profilácia Ing. Zuzany Kňažickej, PhD., (VC AgroBioTech) je orientovaná predovšetkým na štúdium účinkov pôsobenia rizikových faktorov prostredia a biologicky aktívnych látok na reprodukčný systém. Aplikovaný výskum, na ktorom sa podieľa, je zameraný na determináciu molekulárno-biologických aspektov pôsobenia ťažkých kovov, resp. stopových rizikových prvkov, na pohyblivosť, životaschopnosť, štrukturálne a funkčné charakteristiky samčích pohlavných buniek. V súčasnom období venuje hlavnú pozornosť determinácii štrukturálnych a funkčných zmien po expozícii endokrinných disruptorov a eliminácii ich vplyvu s protektívnym účinkom benefičných látok v podmienkach in vitro. Získané poznatky sú významné predovšetkým z hľadiska objasnenia komplexných inter- a intracelulárnych mechanizmov ich pôsobenia a kaskády subcelulárnych procesov odohrávajúcich sa v samčej reprodukčnej sústave, čo môže byť aplikovateľné v biotechnologických postupoch využívajúcich techniky asistovanej reprodukcie. Benefity výskumov, na ktorých sa Ing. Zuzana Kňažická, PhD., podieľa je možné preniesť do veterinárnej a komerčnej praxe.