Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ktorá pôsobí v laboratóriách mikrobiológie vo Výskumnom centre Agrobiotech bola súčasťou cyklu krátkych dokumentárnych filmov, ktoré uviedlo CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR. 

Prof. Kačániová pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Jej vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na mikrobiologickú analýzu potravín, na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v in vivo a in vitro podmienkach. Venuje sa taktiež výskumu antimikrobiálnej rezistencie baktérií vyizolovaných z potravín a antimikrobiálnej aktivite prírodných látok proti rôznym druhom mikroorganizmov.

Za svoju prácu získala viacero ocenení, vrátane ocenenia Osobnosť vedy a techniky MŠVVaŠ SR za rok 2019. Pre viac informácií o slovenskom výskume navštívte: http://vedanadosah.cvtisr.sk/