Prezident SR Andrej Kiska 27. apríla navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, stretol sa s vedením a členmi akademickej obce, diskutoval so študentmi a navštívil novovzniknuté Výskumné centrum AgroBioTech. 

Na stretnutí s vedením SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., informoval prezidenta SR Andreja Kisku o poslaní, vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity, jej vplyve na mesto a región. V rámci krátkej diskusie sa prezident zaujímal ako vedenie SPU a fakúlt vníma výchovu poľnohospodárskych odborníkov, ako vidí postavenie poľnohospodárstva na Slovensku a aké má názory a vízie o smerovaní reformy celého systému školstva. So záujmom si vypočul, že študenti SPU sú akceptovaní aj na významných zahraničných univerzitách v rámci študijných a výskumných pobytov, čo univerzite otvára ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce.

Ďalšiu časť programu tvorila prehliadka vybraných špičkových laboratórií vo Výskumnom centre AgroBioTech. Medzitým sa však prezident A. Kiska zastavil pri informačných stánkoch vo foyeri pod aulou, kde sa práve konal EnviroDay v rámci Nitrianskych univerzitných dní, a krátko so študentmi podiskutoval na tému recyklácie.

Po návšteve Výskumného centra AgroBioTech sa prezident SR prihovoril členom akademickej obce. Kongresová sála výskumného centra bola zaplnená do posledného miesta, niektorí prítomní zaplnili aj priestor pred sálou, kde mohli vystúpenie tiež sledovať.

V úvode príhovoru prezident ocenil a vysoko vyzdvihol učiteľské povolanie a potenciál SPU.

„O obraze našej krajiny o tridsať rokov sa rozhoduje teraz na vysokých a stredných školách. Z vašich rúk vychádzajú manažéri, farmári, podnikatelia, odborníci v oblasti poľnohospodárstva  a potravinárstva, ktorí budú v praxi realizovať myšlienky vašej práce a od nich bude závisieť ako bude vyzerať naša krajina. Máte možnosť vychovávať, ale aj tvoriť,“ povedal prezident. Dodal, že  učiteľské povolanie si veľmi váži, veď aj oboch rodičov má učiteľov a sám počas vysokoškolského štúdia absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium, lebo uvažoval nad touto profesiou. Konštatoval, že vysoká škola by mala robiť kvalitný výskum, prinášať nové inovatívne riešenia vyplývajúce z potrieb trhu a smerovania EÚ,  podporovať transfer know-how. „Slovenská poľnohospodárska univerzita má tento potenciál,“ zdôraznil prezident. Slovami „klobúk dolu“ vysoko ocenil novovzniknuté Výskumné centrum AgroBioTech, špičkové prístrojové vybavenie laboratórií. Ako povedal, „škola by mala byť aj podnikateľským subjektom a treba nastaviť pravidlá tak, aby sa získané výsledky v takýchto centrách úspešne využívali v praxi“. Zároveň podotkol, že náš štát má potenciál vytvárať podobné špičkové výskumné centrá.

Zmienil sa aj o systéme vysokoškolského štúdia a problémoch v oblasti školstva v SR. „Žiaľ, ako krajina sme stratili úctu k vzdelaniu, rešpekt k učiteľom. Problém nastal už od základných škôl. Ďalším problémom je to, že sme znížili úroveň náročnosti na uchádzačov o štúdium o 30 – 40 %. Naše vysoké školy sú financované od počtu študentov a nehľadí sa pritom na kvalitu. Tento systém je postavený z nôh na hlavu. Sú vysoké školy, ktoré zásobujú svojimi absolventmi priamo úrady práce, lebo nemajú dostatočnú kvalitu vzdelania. Vysoké školy potrebujú úctu a zásadnú reformu,“ uviedol A. Kiska. Na margo výchovy mladých ľudí podotkol, že úlohou pedagóga je aj vysvetliť žiakovi rozdiel medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, kritikou a extrémizmom.

Prezident hovoril aj problémoch v poľnohospodárstve a o nezamestnanosti, ako jedným z hlavných indikátorov ekonomiky štátu. „Päťdesiat až šesťdesiat percent obyvateľstva na Slovensku žije na vidieku, priemer v EÚ je 20 – 22 %. V Nitre je 6,7 % nezamestnanosť, na južnom Slovensku, respektíve v takzvaných hladových dolinách,  je to  22 – 27 %. Ako môžeme pomôcť? Treba podporiť rastlinnú a živočíšnu výrobu, využiť svoj potenciál. Veď Slovensko je krajinou pasienkov. Vieme, čo dopestovať  a ako vyrobiť kvalitné potraviny.“

V diskusii s prezidentom rezonovali otázky o reforme školstva a nevyhnutnosti propagovať poľnohospodárstvo v pozitívnom svetle, oživiť vážnosť poľnohospodárstva aj silou autority hlavy štátu.

Na záver sa prezident vyjadril, že „bolo úžasné prísť na takú výbornú a  z pohľadu vývoja Slovenskej republiky nesmierne dôležitú inštitúciu, akou je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“.