Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre bol dňa 20. apríla 2017 2. ročník Prezentačného dňa vedy VC ABT. Cieľom podujatia bola verejná prezentácia výsledkov výskumu a výskumných zámerov odborných riešiteľov alebo vedeckých tímov s možnosťou popularizácie získaných výsledkov. Prezentácií sa zúčastnilo 61 návštevníkov z radov vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, doktorandov, ale aj študentov.

Prezentačný deň otvoril rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý účastníkov privítal nasledovnými slovami: „Je milá povinnosť zúčastniť sa, a zároveň aj oficiálne otvoriť toto stretnutie, pretože VC AgroBioTech je z pohľadu univerzity jej súčasťou, ktorá by mala udávať výskumné smerovanie“. Rektor SPU vyjadril presvedčenie, že symbióza medzi všetkými, ktorí sa zúčastňujú výskumných prác v laboratóriách, a poznatkami, ktoré sú v laboratóriách získavané a následne prenášané do vedeckej a pedagogickej činnosti fakúlt, je pre univerzitu jednou z rozhodujúcich aktivít. Pripomenul, že VC AgroBioTech je časťou univerzity, kde by mali predovšetkým aktívni a mladí ľudia, ktorí sú budúcnosťou univerzity, či už sú to doktorandi, postdoktorandi, mladí vedeckí pracovníci, docenti a profesori, dostať priestor pre realizovanie svojich vedeckých zámerov. Nemalo by sa hovoriť len o perspektívach výskumného centra, ale aj o dosiahnutých výsledkoch. Jednou z možností ako odpočítať dosiahnuté ciele je práve Prezentačný deň VC AgroBioTech, ktorý predstavuje výber z toho, čo bolo vo vybraných laboratóriách za jednoročné obdobie dosiahnuté, a ako odborní riešitelia dokážu v prospech vedy a techniky využívať laboratóriá a ich infraštruktúru. Poprial všetkým účastníkom, aby stretnutie prinieslo informácie o nových vedeckých poznatkoch, a aby prostredníctvom prezentácií boli otvorené dvere pre hľadanie nových výziev a vlastných námetov.

Po úvodných slovách rektora SPU, riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., oboznámila účastníkov s programom podujatia, ktorý bol zostavený zo siedmich prezentácií rozdelených do dvoch blokov.

V rámci prvej prednášky s názvom „Transkriptomika alergénov rastlinných potravinových zdrojov“ doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. prezentovala aktuálnu problematike alergénov v súvislosti s analýzou ich expresie priamo v potravinových zdrojoch prostredníctvom transkriptomiky. Napriek tomu, že sú známe medikamenty na potlačenie alergií a senzitívne testy na ich odhalenie, nedoriešenou otázkou je základ, primárny zdroj, z ktorého alergény pramenia. Problematika je riešená v rámci Laboratória agrobiodiverzity a genetických technológií VC ABT.

Na prvú prednášku tematicky nadväzovala prezentácia Ing. Juraja Meda, PhD., v rámci ktorej vysvetľoval metagenomiku, čiže štúdium genetického materiálu získaného priamo z prostredia. Pomocou metagenomických analýz je možné určiť, aký typ mikroorganizmu sa nachádza v danom prostredí, a to bez potreby oddelenia mikroorganizmu od prostredia. Metagenomické analýzy ako moderný spôsob bádania umožnil predovšetkým príchod sekvenátorov druhej generácie, a práve takýto je k dispozícii aj vo VC AgroBioTech. Prednáška bola poňatá aj ako výzva na spoluprácu pre kolegov z iných odborov, ktorí by mali záujem preskúmať svoje vzorky z mikrobiálneho hľadiska.

Prednáška Ing. Lukáša Hlebu, PhD. bola venovaná využitiu MALDI-TOF MS (hmotnostná spektrometria s laserovou desorpciou a ionizáciou za účasti matrice s detektorom doby letu) v agrobiotechnológiách. V rámci Laboratória experimentálnej mikrobiológie VC ABT je za pomoci tejto metódy vytváraná databáza bielkovinových spektier peľu, identifikovaný jeho pôvod, uskutočňovaná identifikácia bielkovín, resp. peptidov, a na začiatku výskumu je tiež detekcia produkcie mykotoxínov. Záver bol rovnako ako pri predchádzajúcej prednáške venovaný výzve na spoluprácu, pretože metódy MALDI-TOF MS je možné využiť v širokom kontexte výskumov.

Jedným z cieľom výskumu, ktorý je riešený v Laboratóriu modelovania urbanizovaného prostredia krajiny VC ABT, je definovať minimálne množstvo a časovú distribúciu disponibilnej vody potrebnej pre prežívanie skúmaných druhov v extenzívnych podmienkach údržby. Aktuálny výskum je zameraný najmä na pôdne sucho (dehydratácia pôdy) a podrobnejšie o tejto aktuálnej téme porozprával Ing. Marcel Raček, PhD. Výsledky sú aplikovateľné do konkrétnych situácií reálnych pre tvorbu zelene.

Mgr. Želmíra Balážová, PhD. oboznámila zúčastnených s využitím techník RAPD, SCoT a STSM pri analýze vzoriek raže a kukurice siatej z hľadiska genetickej diverzity. Prednáška bola zameraná aj na popísanie výhod a nevýhod jednotlivých metód.

O doposiaľ dosiahnutých výsledkoch experimentov, ktoré sú uskutočňované v rámci Laboratória experimentálnej biológie VC ABT informovala Ing. Eva Tvrdá, PhD. v prezentácii „Úloha biologicky aktívnych látok pri ochrane samčích reprodukčných buniek pred stresom“. Tím odborných riešiteľov sa vo svojich experimentoch zameriava na skúmanie vplyvov vnútorných a environmentálnych faktorov, na reprodukčnú kapacitu samcov cicavcov, vrátane človeka, vtákov, a taktiež plazov. V súčasnosti sa venujú najmä vplyvu biologicky aktívnych látok na reprodukčné ukazovatele samcov v podmienkach in vitro.

V poslednej prednáške sa MUDr. Peter Chlebo, PhD. podelil o doposiaľ získané skúsenosti s prístrojom LipoPrint System, ktorý predstavuje prelom v rutinnej laboratórnej analýze a v diagnostike porúch metabolizmu lipoproteínov. Ide o elektroforetickú metódu delenia lipoproteínov na polyakrylamidovom géli (PAG) systémom Lipoprint LDL. Meranie lipoproteínov cholesterolu je používané ako pomoc pri určovaní nerovnováhy lipidov v metabolizme v spolupráci s inými testami na lipidy, určenie rizikovej hodnoty u pacienta a klinické ohodnotenie. LipoPrint, ktorý je súčasťou infraštruktúry Laboratória výživy ľudí VC ABT, je využívaný pri klinických štúdiách v rámci spolupráce s fakultami SPU, a taktiež s Fakultnou nemocnicou Nitra Zobor, prípadne výrobcami produktov zdravej výživy.

V rámci diskusie, ktorá nasledovala po jednotlivých blokoch prednášok, zazneli najmä otázky súvisiace s možnosťami prepojenia jednotlivých oblastí výskumu. Prezentačný deň vedy ponúkol zaujímavý a inšpiračný prehľad výsledkov výskumnej činnosti realizovanej s použitím infraštruktúry VC ABT a predstavil zámery na nasledujúce obdobie.

Pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o témach, ktoré boli prednášané na Prezentačnom dni VC ABT  bude už čoskoro pripravený záznam jednotlivých prednášok.