V rámci projektu Interreg V-A Sk–CZ/2019/11: „Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, kód: ITMS 304011X035“ sa dňa 13.9.2022 uskutočnilo pracovné stretnutie odborných riešiteľov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s riešiteľmi hlavného partnera na pôde firmy Moravoseed CZ, a.s., Mikulov na Morave.

Na úvode stretnutia partneri odkonzultovali stav plnenia merateľných ukazovateľov projektu a dohodli sa na spoločnom postupe pri deklarovaní plnenia výstupov projektu. Zároveň partneri diskutovali o pokračovaní v spoločných aktivitách po ukončení projektu v období udržateľnosti.

Stretnutie pokračovalo odbornými témami zameranými na diskusiu pripravenej Metodiky detekcie vybraných vírusových ochorení cesnaku kuchynského partnera SPU v Nitre. Partner SPU informoval hlavného partnera o odbere vzoriek, ktoré boli poskytnuté spolupracujúcimi podnikmi a o výsledkoch realizovaných optimalizačných postupov a analýz založených na real-time PCR metóde detekcie vírusov.

Stretnutie pokračovalo odbornou prehliadkou pestovateľských, spracovateľských, skladových a laboratórnych priestorov partnera.  

Stretnutie bolo ukončené naplánovaním záverečného projektového stretnutia všetkých partnerov projektu (Moravoseed CZ, MU v Brne, UCM v Trnave, SPU v Nitre) v decembri 2022 na pôde Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.