Potravinový inkubátor bol schválený ako prevádzka na výrobu potravín na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre dňa 16.4.2024. Je to významný krok pre univerzitu, nakoľko sa jedná o prvý Potravinový inkubátor na Slovensku, ktorý bude slúžiť nielen na výrobu potravín, ale aj ako vývojove a školiace pracovisko pre študentov, mladých začínajúcich podnikateľov a start-up.

Potravinový inkubátor bol vytvorený v rámci projektu: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt finančne podporil rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej potravinový inkubátor sídli ako aj nákup základnej infraštruktúry. Počas realizácie projektu boli vyvinuté pilotné receptúry produktov, ktoré boli výsledkom vedeckovýskumných činností projektu. Po jeho ukončení pracoval tím odborníkov na ďalších krokoch, ktoré viedli k úspešnému schváleniu prevádzky. Jedným z najdôležitejších krokov bola príprava rozsiahlej dokumentácie HACCP, ktorú vypracovali kolegovia Ing. Jozef  Čapla, PhD. a doc. Ing. Peter Zajác, PhD. a pod ich odborným dohľadom nasledovala náročná úprava priestorov podľa zásad správnej výrobnej praxe.

Príprava podkladov pre schválenie prevádzky si vyžadovala nielen HACCP plán ale aj odborné podklady výroby produktov. Riešitelia už počas projektu pripravili pilotnú radu produktov, no receptúry bolo potrebné optimalizovať a podrobne pripraviť pre účely žiadosti o schválenie prevádzky. Prevádzka je rozdelená do troch vývojových centier Technologická prípravovňa výrobkov, Centrum vývoja cereálnych produktov, Centrum vývoja nápojov a pre každé centrum je navrhnutá rada produktov, ktoré sa v nej budú vyrábať. Pri návrhu a pilotnom overovaní týchto receptúr sa podieľali kolegovia: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Mgr. Eva Kovačiková, PhD., Ing. Lucia Benešová, PhD., Ing. Patrícia Joanidis, PhD., Ing. Anna Kolesárová, PhD., Ing. Dušan Straka, doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. a doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.

Celý proces schválenia prevádzky je však len prvým i keď náročným krokom k úspešnému nastaveniu procesu výroby, vývoja a distribúcie vlastných univerzitných produktov do radov zamestnancov a študentov. Inkubátor bude vyrábať inovatívne vegánske a vegetariánske produkty a zároveň poskytne priestor pre realizovanie praxe študentov potravinárskych programov, a tým zabezpečí lepšiu pripravenosť študentov do praxe. Potravinový inkubátor si kladie za cieľ reagovať na požiadavky praxe, sieťovanie a spoluprácu s potravinárskymi firmami,  nielen doma, ale aj v zahraničí

Na príprave tohto procesu sa podieľali a proces koordinovali prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a Ing. Lucia Gabríny, PhD., za odbornú stránku proces zastrešuje Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Všetkým kolegom patrí vďaka za cenné rady a prajeme im veľa síl v pokračovaní tohto náročného procesu!