Rastúci záujem o aplikačné možnosti genetických analýz a presnejšia špecifikácia viacerých molekulárno-genetických a biochemických metód poukázali na potrebu určitých organizačných zmien v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech.

V spolupráci s viacerými laboratóriami VC ABT využívajúcimi genetické metódy a biotechnológie bola v uplynulom období zrealizovaná optimalizácia prístrojovej infraštruktúry. Priestorovo a funkčne boli v laboratóriách vyčlenené samostatné úseky určené pre výskum v oblasti izolácie nukleových kyselín, amplifikácie úsekov nukleových kyselín (PCR), transkriptomických analýz a vizualizácie (detekcie) nukleových kyselín. Vytvorená štruktúra vychádza z požiadavky na minimalizáciu krížových kontaminácii a kontaminácií aerosólmi a zabezpečí bezproblémovú realizáciu celej kaskády in vitro analýz nukleových kyselín.

Inovačný potenciál laboratórií otvára dvere pre výskum v mnohých vedeckých oblastiach a na rôznych biologických modeloch vrátane bunkových kultúr, kvasiniek, rastlinných, či živočíšnych druhov. V súčasnosti je možné pozorovať zintenzívnenie záujmu o molekulárnu genetiku a jej prienik nielen do vedných odborov, no takisto do komerčnej sféry. Výskumná infraštruktúra VC ABT poskytuje perspektívnu funkčnú platformu pre sieťovanie pracovísk a renomovaných vedeckých inštitúcií a zatraktívňuje priestor pre spoluprácu s praxou.