V rámci projektu APVV pod gesciou prof. Ing. Petra Chreneka, DrSc. sa v Laboratóriu živočíšnych biotechnológií v spolupráci s Integrálnym laboratóriom mikroskopických analýz VC AgroBioTech SPU v Nitre realizuje optimalizácia metodiky izolácie, manipulácie, kryouchovávania a hodnotenia kmeňových buniek hydiny.
V prvotných publikovaných výsledkoch sa podarilo optimalizovať techniky izolácie blastodermálnych kmeňových buniek (BCs) plemena oravka, ktoré patrí k ohrozeným druhom hydiny na Slovensku. V ďalšom experimentálnej práci, zameranej na pomalé zmrazovanie BCs pomocou kryoprotektantu dimetylsulfoxid (DMSO), sa preukázala koncentrácia 12% DMSO ako najvhodnejšia pre zabezpečenie prežívateľnosti BCs. V súčasnosti sa naďalej pokračuje v optimalizácii kryouchavávania BCs s využitím iných kryoprotektívnych látok v kombinácii s rozdielnymi metódami kryouchovávania. V budúcnosti plánujeme etablovať kryouchovávanie ďalšieho typu kmeňových buniek hydiny – primordiálnych zárodočných buniek. Získané výsledky umožňujú rozšíriť kryouchovávaný biologický materiál pre účely génovej banky budovanej na pracovisku VÚŽV NPPC Nitra v spolupráci s SPU Nitra a VC AgroBioTech SPU. Metódy kyrouchovávania prispievajú nie len k zvyšovaniu genetického zisku, ale aj ekonomiky chovu hydiny.

Odkazy na vedecké publikácie:

Svoradová A., Kuželová L., Chrenek P. 2016. The potential use of chicken blastodermal cells of oravka breed. In Slovak J. Anim. Sci., roč. 49, 2016, č. 2, s. 94 – 97. ISSN 1337-9984.

Svoradová A., Kuželová L., Kubovičová, E., Chrenek, P. 2016. Effect of DMSO on the viability of frozen-thawed chicken blastodermal cells. Slovak J. Anim. Sci., 49, (4), (Special issue on 4th International Scientific Conference “Animal Biotechnology“) 2016, 170-171.