Pod vedením autorského kolektívu – Ing. Jana Slivková, PhD., Ing. Zuzana Kňažická, PhD. a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre vedecká monografia s názvom In vitro cytotoxicita ortuti – Celulárne a molekulárne aspekty toxicity ortuti.

Autori sa v uvedenej publikácii venujú problematike ortuti na bunkovej a molekulárnej úrovni a jej vzťahu k reprodukčným parametrom. Ortuť patrí k najvýznamnejším kontaminantom životného prostredia a potravového reťazca, preto je nutné venovať zvýšenú pozornosť jej monitoringu v jednotlivých zložkách potravového reťazca v rámci daného ekosystému. Výsledky zaznamenané vo vedeckej práci prispievajú k lepšiemu poznaniu toxického účinku ortuti na samčí a samičí reprodukčný systém.

Vedecká práca vznikla i s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra ,,Agrobiotech“ ITMS 26220220180.

SLIVKOVÁ. J. – KŇAŽICKÁ, Z. – MASSÁNYI, P. 2017. In vitro cytotoxicita ortuti – Celulárne a molekulárne aspekty toxicity ortuti. Vedecká monografia, SPU v Nitre, 1. vyd., 2017, p. 89, ISBN 978-80-552-1637-9.

in vitro