Dňa 6.11.2018 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech konal v poradí už tretí ročník Dňa vedy. V kongresovej sále centra boli počas uplynulých ročníkov prezentované aktuálne trendy a zaujímavosti z oblasti nanotechnológie či problematika poľnohospodárstva, pôdy a potravín vo svetle sociálno-vednej reflexie. Tento rok bola v rámci podujatia pozornosť upriamená na zviditeľnenie výskumného potenciálu samotného VC ABT.

Podujatie otvorila riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech, doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., ktorá vyjadrila svoju spokojnosť s tradíciou každoročnej organizácie prezentačnej aktivity. V úvodnom slove v mene vedenia univerzity nadviazal aj prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., ktorý vyzdvihol úlohu VC ABT v skvalitňovaní výskumu na univerzite a vytváraní vhodných podmienok pre rozšírenie spolupráce univerzity s praxou.

V prvej prednáške doc. Bojňanská predstavila výskumné centrum ako nástroj a perspektívu pre vedecký rozvoj SPU a inovácie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Doc. Bojňanská vo svojej prezentácii popísala i vznik, fungovanie, personálne zabezpečenie, štruktúru a technické vybavenie výskumného centra. Upriamila pozornosť na špičkové prístroje a výskumné tímy, ktoré sa vo svojej kvalite môžu porovnávať so zahraničnými. V závere odovzdala slovo mladým výskumníčkam z VC ABT. RNDr. Hana Ďúranová, PhD., Dr. Ing. Miroslava Požgajová a RNDr. Veronika Fialková, PhD. v spoločnej prednáške nadviazali na doc. Bojňanskú a oboznámili účastníkov s aplikačnými možnosťami integrálnych laboratórií VC ABT využívajúcimi mikroskopické, genetické a spektroskopické techniky.

Priestor pre tretiu prezentáciu dostala doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. Publikum si v poslednej prednáške rozšírilo vedomosti o inštitucionalizácii transferu technológií na SPU v Nitre. Doc. Moravčíková predstavila Transferové centrum SPU, vybudované v rámci realizácie projektu Vybudovania VC ABT. Zamerala sa taktiež na charakteristiku stavu v uvedenej oblasti, poukázala na problémy. V druhej časti sa venovala návrhom na optimalizáciu procesov transferu technológií a spolupráce s praxou na SPU.

Prezentácia č.1: Štruktúra VC ABT a jeho perspektíva pre vedecký rozvoj
Prezentácia č.2: Aplikačné možnosti Integrálnych laboratórií
Prezentácia č.3: Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre