Posledný novembrový deň sa v kongresovej sále VC ABT uskutočnil 2. ročník Dňa vedy vo VC ABT, ktorého cieľom bolo priblížiť kľúčové objekty výskumného záujmu na našej univerzite aj z pohľadu spoločenských a humanitných vied. Podujatie bolo určené vysokoškolským pedagógom, vedeckovýskumným pracovníkom i študentom, a spoluorganizovala ho Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave v spolupráci s Katedrou spoločenských vied FEM SPU v Nitre.

Riaditeľka VC ABT doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. privítala všetkých účastníkov a predstavila zameranie podujatia. Program workshopu bol rozdelený do dvoch tematických blokov s následnou diskusiou. V prvom bloku vystúpila Mgr. Jana Lindbloom, PhD. zo Sociologického ústavu SAV v Bratislave, ktorá pútavým spôsobom prezentovala svoje skúsenosti s kvalitatívnym výskumom v oblasti poľnohospodárstva, a doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., ktorá predstavila súčasné výskumné a vzdelávacie aktivity Katedry spoločenských vied FEM v kontexte aktuálnych tém európskej rurálnej sociológie. Druhý blok začal prezentáciou JUDr. Hany Kelblovej, PhD. z Ústavu práva a humanitných vied PEF Mendelovej univerzity v Brne, ktorá zúčastnených uviedla do problematiky zemepisných označení výrobkov a ich právnej ochrany, najmä v súvislosti s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. Na záver odznela prednáška Mgr. Evy Pechočiakovej Svitačovej, PhD. z Katedry spoločenských vied FEM zameraná na etické aspekty a reguláciu súvisiacu s kvalitou a bezpečnosťou potravín.

Cieľom podujatia bolo zdôrazniť potrebu interdisciplinarity v súčasných výskumoch orientovaných na poľnohospodárstvo, pôdu a potraviny, ako aj objasniť význam a úlohu sociálnych a humanitných vied. Zaujímavá diskusia, na ktorej sa podieľali hostia i vedeckopedagogickí pracovníci z viacerých fakúlt SPU potvrdila opodstatnenosť tohto prístupu.

Fotogaléria

Danka Moravčíková