Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie. Už po piatykrát poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax. Ocenenie v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.

Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tú, CVTI SR organizuje aktuálne siedmym rokom a stala sa už etablovanou platformou pre odbornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok sa konala 10. a 11. októbra v priestoroch centra.

Táto téma je ústrednou aj pri oceňovaní jednotlivých kategórií súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku.

Prvá kategória INOVÁCIA oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. Ocenenie preberá pôvodca technológie alebo kolektív pôvodcov. V tomto ročníku sa stala víťazom technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú: Patrik Jakabčin, Jozef Uličný a kolektív. Inovácia je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie.

Ocenenie v druhej kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. „Naše vedecké činnosti sú významnou mierou orientované na aplikovaný výskum, a preto je pre nás výrazným povzbudením každá spätná väzba na našu prácu,“ hovorí doc. Tatiana Bojňanská. Pozitívne bol hodnotený jej príkladný prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivého pečivo pre špeciálne výživové účely a Pekárenský výrobok so špecifickým zložením a dizajnom. Aktuálne prebiehajú rokovania s partnerom zo súkromnej sféry o zavedení týchto produktov do výroby. Zároveň dodáva, že spotrebitelia sú dnes vo všeobecnosti dosť dobre vzdelaní v oblasti informácií o výživových hodnotách potravín a ich kvalite. Podľa jej slov si preto sám trh bude žiadať inovácie.

Cena v poslednej kategórii PRACOVISKO TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ patrila tento raz Anne Arvaiovej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hoci univerzita nemá zriadené špecializované pracovisko transferu technológií, ocenená svojím aktívnym prístupom a spoluprácou s CVTI SR vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu technológií na univerzite.

Medzi trojicou nominovaných v tejto kategórii bolo opäť aj Transferové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré túto cenu získalo v roku 2016.

http://www.cvtisr.sk/aktuality/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-ocenenie-ktore-inovatorov-motivuje-aj-pohana-vpred.html?page_id=20193

https://www.teraz.sk/veda/veda-v-bratislave-ocenili-najlepsich-slo/285620-clanok.html

http://radioaktual.sk/toto-su-najlepsi-slovenski-inovatori-a-inovacie/

 
cena