Kolektív Laboratória experimentálnej biológie VC AgroBioTech SPU v Nitre realizuje aplikovaný výskum zameraný na determináciu účinkov amygdalínu na bunkový cyklus, na funkčnú kompetenciu reprodukčných buniek, antioxidačný, biochemický a hormonálny profil a celkový zdravotný stav vo vybraných modelových systémoch. Štúdie v tejto oblasti sú realizované v rámci APVV projektu pod gesciou doc. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD.

Z doposiaľ publikovaných výsledkov z in vivo štúdie vyplynulo, že amygdalín podávaný  intramuskulárne nemá preukazný vplyv na biochemické parametre (energetický a pečeňový profil) pokusných králikov. V ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek nevykazoval amygdalín jednoznačný cytotoxický efekt. V najvyššej dávke stimuloval tvorbu testosterónu, a pri nižších dávkach bola zaznamenaná zvýšená životaschopnosť buniek. Amygdalín ako údajne účinná protirakovinová látka nemal po 4-týždňovej aplikácii na králikoch (in vivo) výrazný vplyv na hormonálny profil, avšak je to zatiaľ parciálne zistenie, ktoré bude treba rozšíriť ďalším výskumom, a tak zistiť do akej miery môže amygdalín ovplyvniť skupinu najvýznamnejších endokrinných regulátorov.

Odkazy na vedecké publikácie:

ENERGETIC PROFILE OF RABBITS AFTER AMYGDALIN ADMINISTRATION

ANIMAL PHYSIOLOGY 2016

STIMULATORY EFFECT OF AMYGDALIN ON THE VIABILITY AND STEROID HORMONE SECRETION BY PORCINE OVARIAN GRANULOSA CELLS IN VITRO

Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a XIII. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou