Vďaka projektu Horizont 2020 ID 101000501: Algae4IBD sme testovali vodné extrakty z 23 morských rias a mikrorias na minimálnu inhibičnú koncentráciu. Testované baktérie boli objednané z Nemeckej zbierky mikroorganizmov a to Bacillus cereus (DSM 31), Escherichia coli (DSM 301), Listeria innocua (DSM 20649), Campylobacter jejuni (DSM 24114), Cronobacter sakazakii subsp. sakazakii (DSM 4485) a jedna kvasinka Candida albicans (CCM 8261) z Českej zbierky mikroorganizmov. Minimálna inhibičná koncentrácia, nazývaná aj MIC metóda, je metóda, ktorá stanovuje minimálnu koncentráciu, ktorá dokáže inhibovať rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Táto metóda prebieha v 96 jamkovej mikroplatničke. Baktérie sa kultivovali 24 hodín v Mueller Hinton Broth (MHB, Oxoid, Basingstoke, UK) pri 37 °C a Candida albicans pri teplote 25°C s optickou hustotou 1,5 × 108 KTJ.ml-1. Na platničku sa pridalo 150 μl mikrobiálnej kultúry a 150 μl extraktu z morských rias. Koncentrácia extraktov začínala od 10 mg.ml-1. Okrem minimálnej inhibičnej koncentrácie sa stanovovala aj kontrola maximálneho rastu, teda MHB s mikrobiálnou kultúrou bez extraktu. Absorbancia sa merala použitím spektrofotometera Glomax (PromegaInc., Madison, USA) pri absorbancii 570 nm. Minimálna inhibičná koncetrácia sa analyzovala v dvoch opakovaniach a výsledky MIC50 a MIC90 (koncentrácia, ktorá spôsobila 50 % a 90 % inhibíciu mikrobiálneho rastu) sa stanovili logitovou analýzou. Vyhodnocovanie analýz aktuálne prebieha.