Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre oslávilo 15. októbra 2017 druhé výročie svojho otvorenia.

Slávnostné stretnutie zorganizované pri tejto príležitosti 13. októbra 2017 otvoril rektor SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý osobne privítal pozvaných hostí, partnerov projektu, spolupracovníkov a gestorov jednotlivých laboratórií. V úvode svojho príhovoru pripomenul dôležité udalosti, ktoré predchádzali vzniku univerzitného výskumného centra. Vyzdvihol vzájomnú spoluprácu partnerov projektu, ktorí výrazne prispeli k posilnenie a presadzovaniu vedeckého výskumu na Slovensku, ale i v konkurenčnom medzinárodnom prostredí. Zdôraznil potrebu nosných pilierov vedy a výskumu: ,,Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre zavádzanie nových poznatkov do praktického použitia, teda pre inovácie v praxi. Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je pýchou našej univerzity, nie len prostredníctvom vybudovanej modernej infraštruktúry, ale aj vďaka všetkým pracovníkom, ktorí tu pôsobia a vytvárajú podmienky pre realizáciu výskumu.“

Rektor SPU v Nitre ocenil doterajšie úspechy súvisiace s riešením projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech: počas implementácie projektu v roku 2015 v rámci 31. medzinárodného festivalu AGROFILM bola udelená Cena ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za film: Výskumné centrum AgroBioTech: nové perspektívy pre agropotravinárstvo. V roku 2016 Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórií ,,Najlepšie realizovaný transfer technológií,“ získalo Transferové centrum SPU v Nitre za Špeciálny vozík určený pre skúmanie a monitorovanie spotrebiteľského správania a rozhodovania počas nákupu v predajniach. V tomto roku Cenu za transfer technológií na Slovensku získala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. v kategórii Inovátor/Inovátorka. Pozitívne bol hodnotený jej príkladný prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivého pečivo pre špeciálne výživové účely a Pekárenský výrobok so špecifickým zložením a dizajnom.

V rámci ďalšieho programu vystúpila riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. Vo svojom príhovore pripomenula významne skutočnosti, ktoré ovplyvnili vedecké smerovanie a prevádzku pracoviska. Zdôraznila projektové a prezentačné aktivity Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, a vyzdvihla spoluprácu s ostatými univerzitnými pracoviskami a s praxou. ,,Nie vždy sa nám darilo podľa našich predstáv, a veľmi nás mrzia hlavne neúspešné projekty v rámci výziev OPVaI. Jedinou možnosťou však je ďalej systematicky pracovať a byť aktívny. Verím, že vynaložené úsilie bude zúročené, a napriek problémom, ktoré sú súčasťou našej práce, bude efektívne využitá šanca, ktorá tu reálne je,“ uviedla doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. V príhovore poďakovala vedeniu univerzity, realizačnému tímu z radov pracovníkov rektorátu, vedúcim oddelení Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, gestorom laboratórií, odborným riešiteľom, zamestnancom Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a ďalším spolupracovníkom za ich osobnú zainteresovanosť, odvedenú prácu a neutíchajúcu snahu o to, aby projekt úspešné napredoval aj v následnom monitorovanom období.

S pozdravným slovom vystúpili partneri projektu, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.r za ÚGaBR SAV, ktorí vo svojich príhovoroch zdôraznili, že zmyslom celého projektu bolo dať výskumníkom plnohodnotne vybavené laboratóriá, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu kvalitného primárneho a aplikovaného výskumu. Následne o príhovor požiadali vedúci jednotlivých oddelení, doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. Ing. Viera Paganová, PhD., doc. Ing. Juraj Maga, Dr., Ing. Zuzana Kapustová, PhD., Ing. Tomáš Giertl, PhD. (v zastúpení) a za Transfer centrum doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

V rámci sprievodného programu pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia otvorenia pracoviska organizovalo Výskumne centrum AgroBioTech SPU v Nitre dňoch 11. – 12. októbra 2017 prehliadku s názvom: ,,Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre“. Podujatie otvorila vedecká tajomníčka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre Ing. Zuzana Kňažická, PhD., ktorá predstavila návštevníkom jednotlivé tematické stanovištia prehliadky.

V rámci expozície ,,Čo vieme ponúknuť?“ boli pre návštevníkov zriadené vzorkovnice rôznych druhov rastlín, tráv so zameraním na energetické spracovanie, ale aj prezentácia systému fenotypovania rastlín. Pre študentov a zamestnancov SPU v Nitre boli pripravené praktické ukážky používaných laboratórnych postupov, napr. spracovanie vzoriek lyofilizáciou, pozorovanie tkanív a orgánov rôznymi svetelnými mikroskopmi, ukážky tajomného sveta mikroorganizmov, pripravených a otestovaných štiav, džemov z rôznych druhov ovocia a zeleniny, ukážky z oblasti spracovania obilnín (chlieb, pečivo, cestoviny) atď.. Návštevníci si mohli pozrieť zariadenia umožňujúce merať výkon spaľovacieho motora, spotrebu paliva a emisie, vzorkovnicu peliet a brikiet, ale tiež prezentáciu výskumu vplyvu inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii.

Interaktívnou formou viac ako 100 návštevníkov vyskúšalo svoje zmysly v rámci Zážitkového testovania vín pod vedením odbornej lektorky.
V rámci expozície ,,Veda otvára dvere“ boli predstavené inovačné postupy technologického spracovania produktov a kooperácie s agropotravinárskym sektorom (tzv. znalostný trojuholník: výskum – inovácie – prax). Doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. poukázala na spoluprácu s Transferovým centrom, ktorého činnosť je zameraná na podporu prenosu, zhodnocovania a využívania poznatkov, resp. technológií, z vedeckovýskumnej akademickej sféry do komerčnej.

Prehliadka ,,Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre“ ponúkla zaujímavý prehľad o tom, ako to u nás vyzerá. Veríme, že sa rady aktívnych vedeckých spolupracovníkov rozšíria a Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa v ešte významnejšej miere stane výskumným srdcom našej univerzity.
Potešila nás aj vysoká účasť návštevníkov, vrátane študentov stredných škôl, ktorí neskrývali svoje nadšenia z prehliadky, a s ktorými sa možno stretneme o pár rokov v našich posluchárňach a laboratóriách.

VC ABT oslávilo druhé výročie svojho otvorenia

Expozícia Svet vedy vo VC ABT

,,Poslaním vedy je slúžiť ľudom“.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)