Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín (FBP, SPU v Nitre) participuje na projekte „Vytvorenie HACCP modulov bezpečnosti potravín vo svetle EÚ štandardov“ v rámci grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá.

Projekt sa implementuje od 1.1.2017, a v Berlíne sa v dňoch 18 – 23.10.2017 uskutočnilo tretie stretnutie partnerov konzorcia z Turecka, Veľkej Británie, Nemecka a Slovenska. VC ABT aktívne reprezentovali doc.Ing.Tatiana Bojňanská, CSc., /riaditeľka VC ABT/ a Ing. Lucia Grešová, PhD., /projektová manažérka VC ABT/. Cieľom projektu je výmena skúseností a dobrej praxe v oblasti bezpečnosti potravín v participujúcich krajinách EÚ, a následný transfer do podmienok Turecka.

Nástrojom na dosiahnutie stanoveného cieľa je vytvorenie 7 tréningových modulov v súlade s Európskym referenčným rámcom zabezpečenia kvality v oblasti bezpečnosti potravín. Tieto tréningové moduly budú dostupné online na webovom sídle projektu: http://bestfood-haccp.com/. Workshop v Berlíne bol zameraný práve na prezentáciu platformy a jej inovatívne možnosti. Súčasťou workshopu boli aj praktické návštevy prevádzok a hodnotenie implementácie HACCP v praxi v podmienkach Nemecka.

Ďalšie projektové stretnutie bude organizované na pôde SPU v Nitre, a zamerané na implementáciu HACCP v podmienkach Slovenska.