Svetový deň potravín, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu potravín a výživy prispieva k zabezpečeniu zdravých, kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín.

Univerzita spolupracuje v rámci európskych partnerstiev a sietí

SPU v Nitre vytvorila a koordinuje Národnú platformu AgroBioFood Nitra (od roku 2016), ktorá je odborným partnerom pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a tiež oficiálnym reprezentantom SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom. Vďaka úsiliu platformy sa Slovensko stalo jedným zo zakladajúcich členov európskej Výskumnej infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie (The Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, FNH-RI) koordinovanej holandskou Wageninegen University & Research. Slovensko tak smeruje na „mapu“ európskej strategickej výskumnej infraštruktúry v oblasti potravín, výživy a zdravia.

Na základe úspešného projektu podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) zriadila v roku 2019 jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý šíri informácie EIT Food na národnej úrovni s cieľom zaviesť nové kreatívne prístupy v oblasti potravín, rozvíjať kľúčové otázky a definovať nové zámery a praktické príklady bezpečnosti potravín, dizajnu potravín, výroby a spotreby, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca.

V rámci programu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá SPU v Nitre rieši projekt v oblasti vzdelávania dospelých Hodnotenie a zmena správania dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín, ktorého cieľom je rozvíjať sociálne vedomie o udržateľnej konzumácii potravín.

V rámci rôznych medzinárodných programov a sietí sa univerzita aktíve podieľa aj na výskume v oblasti mestského poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti.

Realizuje podujatia, aktivity, workshopy

EIT Food RIS Innovation Prizes – jedna z najväčších start-upových súťaží v agropotravinárskom sektore v južnej a východnej Európe:

víťazi 2019: NU3Gen – sprostredkovanie a interpretáciu genetických dát a aplikácia, ktorá pomôže spotrebiteľovi pri výbere správnych potravín tým, že budú vysledovateľné na základe DNA profilu; Living Elements – dizajnérsky experiment zameraný na mikroriasy, polyfunkčné svietidlo vytvorené z mikrorias poskytujúce okrem svojej základnej funkcie (svetlo) aj lokálnu potravu pre človeka.

víťazi 2020: ECODISH – projekt zameraný na využívanie poľnohospodárskych zvyškov, ktoré sa použijú na výrobu kompostovateľného jednorazového riadu, následne sa dá po použití zhodnotiť ako výživný kompost alebo krmivo pre zvieratá; Wizzi – inovácia pre udržateľnú výrobu obalov a spôsob, akým sa obaly dlhodobo používajú; Lokálny trh – webový portál slúžiaci ako mapa a vyhľadávač miestnych slovenských jedál a nápojov a e-shop pre likálne produkty.

Sociálny hackathon na tému „ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku“ – súťaž organizovaná v spolupráci s národným projektom Inovujme.sk, v rámci ktorej päť študentských tímov ponúklo inšpiratívne a zaujímavé riešenia:

–  „Máš na výber, nebuď odpad“ – model zvozu bioodpadu a jeho ďalšieho využitia v originálnom prepojení na farmárov, potravinové banky, novovytvorené zberné stanice, ako aj na projekt adoptívnych zvierat;

– EMI – model zdôrazňujúci význam edukácie, motivácie a implementácie, ktorý zahŕňa konkrétne riešenie zadefinovaného problému na úrovni krajských miest a ktorého autori poukázali na význam adresného vzdelávania rôznych cieľových skupín, ako aj na účinný fenomén súťaže medzi krajmi či obcami;

 EAT – stravovacia aplikácia, resp. tzv. Food-apka, ktorá na základe rôznorodých indikátorov o    domácnosti a jej členoch a na základe voľby rôznych kritérií dokáže vygenerovať množstvo praktických výstupov;

– FOODSAVE – aplikácia, ktorá prepojením interaktívneho plánu – profilu – kalendára – štatistiky umožňuje koordinovať spotrebu domácnosti a upozorní napr. aj na možné alternatívne využitie surovín;

– „Maj sa, odpad“ – edukačno-sieťujúca aplikácia pre vekovú kategóriu 15-45 rokov monitorujúca množstvo odpadu a poskytujúca následný akčný plán, nákupný zoznam a pod.

Vyvíja, skúma a inovuje

Európsky patent EP3491925 a slovenský patent 288733 na Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby – technologický postup výroby pečivárenského výrobku – sušienky pre celiatikov, diabetikov a ľudí trpiacich na intoleranciu a alergiu na laktózu, ktorý reflektuje na celosvetovo stúpajúci počet výskytu celiakie a ďalších metabolických ochorení. Výrobky sú vhodné pre konzumentov s porušenými tráviacimi a metabolickými procesmi, pretože spĺňajú nutričné, technologické aj senzorické požiadavky.

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – prestížny projekt financovaný EIT, v rámci ktorého výskumníci z SPU v Nitre v spolupráci s potravinárskymi firmami vyvíjajú inovatívny potravinársky produkt, ktorý bude spĺňať konkrétne zdravotné požiadavky a chuťové preferencie starších spotrebiteľov – seniorov a následne bude umiestnený na trh. Dvojtýždňové online workshopy boli zamerané na cieľových spotrebiteľov – seniorov, ich návyky a požiadavky a návrhy potravinárskych produktov prebiehal s využitím tradičných, ale aj netradičných surovín nadizajnovaných inovatívnym spôsobom. Projekt teraz pokračuje na strane firiem, ktorých úlohou je implementácia novovytvorených nápadov pri výrobe produktu určeného pre seniorov a jeho umiestnenie na trh.

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre – Laboratórium cereálnych technológií:

výskum a vývoj cereálnych produktov s pridanou hodnotou – inovované pekárske (chlieb, pečivo), cukrárske (koláče, sušienky), extrudované (chrumky, raňajkové cereálie) a cestovinárske výrobky; využitie rôznorodého rastlinného materiálu vrátane surovín, ktoré sú pre pekársky priemysel netradičné; prevažne lokálne slovenské suroviny (rôzne druhy ovocia, zeleniny, strukovín, bylín a pod.); využitie sekundárneho odpadu; dizajn priamo pre konkrétne skupiny konzumentov;

vývoj potravín so zdraviu prospešným účinkom (funkčné potraviny) – obsahujú látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ľudský organizmus; môžu zlepšovať zdravotný stav konzumenta a prispievať k prevencii niektorých ochorení;

príklady vyvíjaných produktov: Kaiserka s obsahom múky z plodov pestreca mariánskeho, Chlieb s obsahom prášku z hroznových jadier, Pohánkovo-makové sušienky s prídavkom mrkvy, Ryžové čipsy s obsahom extraktu z hlivy ustricovej, Hrachové krekry s proteínovým hrachovým izolátom, Kelové chrumkavé pečivo, Kelovo-malinové/Tekvicové/Cviklové/Rebarborovo-batátové/Aróniové/Drieňové/Jablkové sušienky, Hroznovo-ovsené/Aróniovo-ovsené keksíky, Batátovo-ryžové chrumkavé keksy na slano, Ryžovo-proteínové chrumkavé krekry.

Vývoj jedlých obalov s príchuťou byliniek v spolupráci s bieloruskými vedcami – jedlé obaly na potraviny, ktoré by zároveň zabezpečili ich trvanlivosť; mäso ochránia pred mikroorganizmami a udržia ho čerstvé; jedlý obal je z čisto prírodného „cesta“, neroztopí sa a ani sa nerozpadne, nepodľahne skaze a môže aj dobre chutiť; bude sa dať použiť nielen na mäso a mäsové výrobky, ale aj na iné potraviny (maslo alebo margaríny na pečenie) a nebude produkovať žiaden odpad, iba biologický.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/k-sdp-2020-z-vybranych-aktivit-spu-v-nitre-v-oblasti-vyskumu-potravin-a-vyzivy/