Oddelenie agrobiológie

  • Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
  • Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
  • Laboratórium explantátových kultúr
  • Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
  • Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
  • Laboratórium experimentálnej botaniky
  • Laboratórium výživy ľudí

Oddelenie agrobiológie sa skladá zo 7 špecializovaných laboratórií, ktorých spôsobilosti a odborné činnosti zahŕňajú  automatický a vysokovýkonný systém pre štruktúrnu a funkčnú parametrizáciu fenotypu (fenotypovanie rastlín) rastlín, simultánne snímanie, zobrazovanie a analýzu obrazu celistvých rastlín, možnosť merania spektrálnej absorbancie vo viditeľnom spektre a infračervenej oblasti žiarenia, rýchlu a vysoko presnú analýzu minerálnych prvkov (makro a mikroelementov) v pôde, rastlinách, vode a iných prostrediach a materiáloch, testovanie zloženia a účinnosti minerálnych hnojív, či analýzu DNA pomocou in vitro, alebo biologický výskum týkajúci sa štruktúry, vzájomných vzťahov, podstaty fungovania a vývoja populácií, epidemiologický prieskum, biochemické analýzy a vybrané klinické testy a vyšetrenia.

Poznatky z výskumov v týchto oblastiach možno aplikovať v molekulovej genetike, v evolučnej biológii, v potravinárstve
a biotechnológii, v poľnohospodárstve a lesníctve, vo farmakológii, v rámci výživovej politiky štátu, no aj v medicíne
a verejnom zdravotníctve (najmä v oblasti prevencie a liečby civilizačných neinfekčných ochorení).

 

Oddelenie agrobiológie

Vedúci oddelenia: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4442

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Dr. Oksana Sytar, PhD.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.

Ing. Marek Kovár, PhD.

Ing. Vlasta Hudecová

Ing. Jana Ferencová

Ing. Klaudia Brucková, PhD.

Ing. Ivana Demová

Ing. Patrícia Kušniarová (D)

Ing. Lenka Botyanszká (D)

Ing. Erik Chovanček (D)

Laboratórium výživy rastlín a ionomiky

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4384

 

Ing. Michal Miškeje, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4912

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.

RNDr. Juraj Miššík, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Július Árvay, PhD.

Ing. Michal Miškeje, PhD.

 

Laboratórium explantátových kultúr

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4244

Ing. Marek Kovár, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4440

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Ing. Angela Filová, PhD.

Dr. Oksana Sytar, PhD.

Ing. Marek Kovár, PhD.

 

Laboratórium špeciálnych semenárskych metód

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Marián Miko, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4228

 

Odborní riešitelia:

Ing. Marián Miko, CSc.

Ing. Ján Gažo, PhD.

Ing. Štefan Hajdu

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Ing. Helena Lichtnerová, PhD.

Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4244

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Ing. Veronika Štefúnová, PhD.

Ing. Beáta Kováčová

Helena Csampaiová

Ing. Juraj Medo, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Matúš Kyseľ (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Danka Bošeľová  (D)

 

Laboratórium experimentálnej botaniky

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4450

 

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., ml.

RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.

Ing. Marcel Raček, PhD.

Ing. Margita Rakovská

Ing. Jana Karšňáková

 

Laboratórium výživy ľudí

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4883

 

Odborní riešitelia:

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.

Ing. Petra Lenártová, PhD.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.

RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.

Ing. Martina Gažarová, PhD.

Ing. Zuzana Chlebová (D)

Ing. Mária Holovičová (D)