Oddelenie agrobiológie

Oddelenie agrobiológie sa skladá zo 7 špecializovaných laboratórií, ktorých spôsobilosti a odborné činnosti zahŕňajú automatický a vysokovýkonný systém pre štruktúrnu a funkčnú parametrizáciu fenotypu (fenotypovanie rastlín) rastlín, simultánne snímanie, zobrazovanie a analýzu obrazu celistvých rastlín, možnosť merania spektrálnej absorbancie vo viditeľnom spektre a infračervenej oblasti žiarenia, rýchlu a vysoko presnú analýzu minerálnych prvkov (makro a mikroelementov) v pôde, rastlinách, vode a iných prostrediach a materiáloch, testovanie zloženia a účinnosti minerálnych hnojív, či analýzu DNA pomocou in vitro, alebo biologický výskum týkajúci sa štruktúry, vzájomných vzťahov, podstaty fungovania a vývoja populácií, epidemiologický prieskum, biochemické analýzy a vybrané klinické testy a vyšetrenia.

Poznatky z výskumov v týchto oblastiach možno aplikovať v molekulovej genetike, v evolučnej biológii, v potravinárstve a biotechnológii, v poľnohospodárstve a lesníctve, vo farmakológii, v rámci výživovej politiky štátu, no aj v medicíne a verejnom zdravotníctve (najmä v oblasti prevencie a liečby civilizačných neinfekčných ochorení).

Oddelenie agrobiológie

Gestor oddelenia: prof. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

Vedúci laboratória:

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4244

Ing. Marek Kovár, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4440

Vedúci laboratória:

Ing. Marián Miko, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4228

 

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4453

 

Vedúci laboratória:

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4883