Oddelenie agrobiológie

  • Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
  • Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
  • Laboratórium explantátových kultúr
  • Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
  • Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
  • Laboratórium experimentálnej botaniky
  • Laboratórium výživy ľudí

Oddelenie agrobiológie sa skladá zo 7 špecializovaných laboratórií, ktorých spôsobilosti a odborné činnosti zahŕňajú  automatický a vysokovýkonný systém pre štruktúrnu a funkčnú parametrizáciu fenotypu (fenotypovanie rastlín) rastlín, simultánne snímanie, zobrazovanie a analýzu obrazu celistvých rastlín, možnosť merania spektrálnej absorbancie vo viditeľnom spektre a infračervenej oblasti žiarenia, rýchlu a vysoko presnú analýzu minerálnych prvkov (makro a mikroelementov) v pôde, rastlinách, vode a iných prostrediach a materiáloch, testovanie zloženia a účinnosti minerálnych hnojív, či analýzu DNA pomocou in vitro, alebo biologický výskum týkajúci sa štruktúry, vzájomných vzťahov, podstaty fungovania a vývoja populácií, epidemiologický prieskum, biochemické analýzy a vybrané klinické testy a vyšetrenia.

Poznatky z výskumov v týchto oblastiach možno aplikovať v molekulovej genetike, v evolučnej biológii, v potravinárstve
a biotechnológii, v poľnohospodárstve a lesníctve, vo farmakológii, v rámci výživovej politiky štátu, no aj v medicíne
a verejnom zdravotníctve (najmä v oblasti prevencie a liečby civilizačných neinfekčných ochorení).

 

Oddelenie agrobiológie

Vedúci oddelenia: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4442

 

Odborní riešitelia:

Ing. Marek Živčák, PhD.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Ing. Marek Kovár, PhD.

Dr. Oksana Sytar, PhD.

Ing. Elena Hunková, PhD.

Ing. Vlasta Hudecová

Ing. Jana Ferencová

Ing. Patrícia Kušniarová (D)

Laboratórium výživy rastlín a ionomiky

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4384

 

Ing. Michal Miškeje, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4912

Odborní riešitelia:

RNDr. Juraj Miššík, PhD.

Laboratórium explantátových kultúr

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4244

 

Odborní riešitelia:

 

Laboratórium špeciálnych semenárskych metód

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Marián Miko, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4228

 

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Ing. Marián Miko, CSc.

Ing. Ján Gažo, PhD.

Ing. Štefan Hajdu

Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4244

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Ing. Veronicka Štefúnová, PhD.

Ing. Beáta Kováčová

Helena Csámpaiová

Ing. Lucia Hlavačková (D)

 

Laboratórium experimentálnej botaniky

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4450

 

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., ml.

RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.

Ing. Margita Rakovská

Ing. Jana Karšnáková

 

Laboratórium výživy ľudí

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4883

 

Odborní riešitelia:

Ing. Martina Gažarová, PhD.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.

Ing. Petra Lenártová, PhD.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.

RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.

Ing. Zuzana Chlebová (D)

Ing. Mária Holovičová (D)