Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Aplikácia DNA markérov – štúdium populačných molekulárnych charakteristík Hedera helix L.,
  • identifikácia úrovne expresie génov Hedera helix L. pomocou qRT-PCR,
  • transkriptomika alergénov,
  • aplikácia DNA markérov na báze retrotranspozónov – charakteristika variability genómu liesky,
  • analýzy genómu láskavca a brečtanu pomocou priamej PCR,
  • aplikácia molekulových markérov na báze mikroRNA (miRNA) z hľadiska mapovania vplyvu faktorov stresu na genóm, vnútrodruhovej a medzidruhovej variability rastlín, verifikácie a autentifikácie genotypov a tvorby databáz DNA-odtlačkov,
  • identifikácia miRNA-biomarkérov stresu profiláciou expresie miRNA,
  • výskum miRNA liečivých rastlín z hľadiska charakterizácie druhovo a pletivovo špecifických molekúl miRNA a ich terapeutického významu,
  • metagenomické analýzy pôdnych substrátov a osídlenia rastlín – príprava metagenomických knižníc,
  • genomické analýzy in vitro kultúr liečivých rastlín.

Riešené projekty

VEGA 1/0083/16 Štúdium populačno – reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre

VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky.
Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre

VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Medo, PhD., Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre

COST Action FA1402 Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins.

COST CA 15223 Modifying plants to produce interfering RNA.

APVV-Dunajská stratégia DS-2016-0051 Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transferovým proteínom.

APVV-15-0156 Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť.
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave)

VEGA 2/0041/16 Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu.
Zodpovedná osoba projektu: prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADC Identification of Smallanthus sonchifolius in herbal tea mixtures by PCR and DART/TOF-MS methods / Jana Žiarovská .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 20165007, projekt č. 26220220180: „AgroBioTech“. In: Czech journal of food sciences. — ISSN 1212-1800. — vol. 34, no. 6 (2016), s. 495-502.

2. ADE Pidchody do kiľkisnogo vyznačennja 5-gidroksymetylfurfurolu v likarskych zasobach ta charčovych produktach / N. I. Gudz .. [et al.]. — Projekt no. ITMS 26110230085, ITMS 26220220180. In: Farmakom. — ISSN 2414-9195. — no.3 (2016), s. 41-45.

3. ADM Direct PCR as the platform of Hedera helix, L. genotypying without the extraction of DNA [elektronický zdroj] = Priama PCR bez použitia izolácie DNA ako platforma genotypovania Hedera helix, L. / Danka Bošeľová, Jana Žiarovská. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 02.02.2017). — AgroBioTech 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1795.

4. ADM Central and Eastern European spring pollen allergens and their expression analysis-state of the art / Jana Žiarovská, Lucia Zeleňáková. — ilustr., tab. — AgroBioTech 26220220180. In: Diversity. — ISSN 1424-2818. — vol. 8, no. 4 (2016), s. 1-11.

5. ADN Effect of DNA extraction method in the Rosa canina L. identification under different processing temperature / [elektronický zdroj] / Jana Žiarovská .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Popis urobený 16.5.2017. — Project no. 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 190-196, online. — 10.5219/717.

6. AED Soderžanije organičeskich kislot v plodach Ziziphus jujuba Mill. = The organic acids content in the fruit of Ziziphus jujuba Mill. / M. Ju. Karnatovskaja .. [et al.]. — grafy, ilustr. — Projekty TRIVE ITMS 26110230085, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180.In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 103-106.

7. AED Biochimičeskije osobennosti i lekarstvennyje svojstva kizila nastojaščego (Cornus mas L.) = Biochemical features and medical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) / Svitlana Klymenko .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Projekty TRIVE ITMS 26110230085, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — S. 111-118.

8. AED Jakicť i bezpeka medu z riznych regioniv Ukrajiny = Quality and safety of honey from different regions of Ukraine / L. O. Adamčuk .. [et al.]. — ilustr., tab. — Projekt AgroBioTech. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 10-14.

9. AFC Obsah polyfenolov a atioxidačnej aktivity tokajských esencií / Zuzana Eftimová, Jarmila Eftimová, Jan Brindza. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180 AgroBioTech. In: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. — 1. vypusk. — 389 s.. — 978-617-7333-40-0 (brož.) Mižnarodna miždisciplinarna naukovo-praktyčna konferencija. — Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017. — s. 78-80.

10. AFD Genomická variabilita včlenení retrotranspozónov druhu Hedera helix L. = Genomic variability of retrotransposon insertions in Hedera helix L. / Danka Bošeľová, Jana Žiarovská. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboróte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 35-40.

11. AFH Flax dLUTE transposon as DNA marker / Jana Žiarovská, Veronika Lancíková, Lucia Zeleňáková, Milan Bežo. — AgroBioTech 26220220180, APVV 0740-11. In: Book of abstracts and posters of the 11th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. — 1st ed.. — 136 s.. — 978-80-552-1452-8 (brož.) Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 82