Laboratórium výživy ľudí

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Príprava a vývoj nových potravinových zdrojov a potravín, hlavne funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou, a to aj v spolupráci s inými laboratóriami v rámci VC ABT a s praxou (výrobnými podnikmi),
  • hľadanie a určovanie nových účinných bioaktívnych látok, ktoré môžu mať zdraviu prospešný efekt,
  • overovanie účinkov novo vyvinutých potravín a potravinových zdrojov na zdravie ľudí (hlavne s ohľadom na pôsobenie bioaktívnych látok nachádzajúcich sa v týchto potravinách a potravinových zdrojov),
  • vývoj a overovanie metodických postupov hodnotenia nutričných a zdravotných parametrov u ľudí konzumujúcich určené potravinové výrobky,
  • meranie antropometrických parametrov a hodnotenie zdravotného a nutričného stavu vo vybraných súboroch osôb vo vzťahu k nutričnému príjmu, k nutričnej hodnote a biochemickému zloženiu potravín, resp. výrobkov.

Riešené projekty

VEGA 1/0127/14 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADN Effect of thermal pasteurization and high pressure processing on bioactive properties in strawberry juice [elektronický zdroj] / Lenka Predná .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 21.12.2016. — VEGA No. 1/0127/14, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 537-542, online. — 10.5219/648.

2. AED Hodnotenie telesnej kompozície u mladých dospelých osôb a výskyt rizikových parametrov [elektronický zdroj] = The evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters / Marianna Schwarzová, Katarína Fatrcová Šramková, Zuzana Chlebová. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITKS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-024SPU-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017.

3. AED Bazálny metabolizmus určený rôznymi metódami a posúdenie zistených rozdielov v súbore dospelých osôb [elektronický zdroj] = Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-016UKF-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 22-29, CD-ROM.

4. AED Diferenciácia vybraných dospelých osôb podľa návykov a zhodnotenie ich telesného zloženia [elektronický zdroj] = Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and life style and their evaluation of body composition / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, VEGA 1/0542/18. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 30-36, CD-ROM.

5. AED Diferenciácia vybraného súboru dospelých osôb podľa konzumu zeleniny a ovocia s porovnávacím zhodnotením nežiaducich a žiaducich životných návykov ako aj telesného zloženia [elektronický zdroj] / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115. In: Záhradníctvo 2017. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (330 s.). — 978-80-552-1725-3. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 43-54, CD-ROM.

6. AED Súvisí podiel telesného tuku s konzumom zeleniny a ovocia u dospelých žien? [elektronický zdroj] / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — ilustr., tab. — ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Záhradníctvo 2017. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (330 s.). — 978-80-552-1725-3. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 221-230, CD-ROM.

7. AED Kumulácia rizikových hodnôt kardiovaskulárnych parametrov v populačnej skupine žien [elektronický zdroj] = The acumulation of risk values of cardiovascular parameters in population group of females / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-024SPU-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 37-42, CD-ROM.

8. AED Ovplyvnenie výkrmových a jatočných parametrov brojlerových kurčiat aplikáciou enzymatického prípravku na báze pepsínu do pitnej vody [elektronický zdroj] = Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water / Cyril Hrnčár .. [et al. Marianna Schwarzová)]. — tab. — ITMS 26220220115, ITMS 26220220180. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 95-101, CD-ROM.

9. AFC Vzduchová pletyzmografia a bioelektrická impendancie pre zhodnotenie telesného zloženia / Marianna Schwarzová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s podporou projektov ,,AgroBioTech“ ITMS 26220220180, ,,ITEBIO“ ITMS 26220220115 VEGA 1/0127/14. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — [202] s.. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 158-167.

10. AFC Subfrakcie HDL a LDL cholesterolu – naše prvé merania a skúsenosti / Peter Chlebo .. [et al.]. — Príspevok vznikol za finančnej podpory vedeckých projektov VEGA 1/0127/14, ITEBIO ITMS 26220220115 a AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — 0. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 132-133.

11. AFC Vplyv konzumácie 100% ovocnej šťavy na vybrané parametre krvnej plazmy / Marta Habánová .. [et al.]. — ilustr., tab. — VEGA 1/0127/14, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — [202] s.. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 80-86.