Laboratórium analýz prvkového zloženia

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 
  • Vývoj metodík pre stanovenie prvkov v rastlinnom a živočíšnom materiáli, vykonávané analýzy sú zamerané najmä na biologické matrice, environmentálne vzorky (huby, tkanivá rýb a divožijúcej zveri), ale tiež rastlinný biologický materiál,
  • mikrovlnná mineralizácia rastlinných vzoriek (Milestone Ethos Up),
  • stanovenie obsahu prvkov v pôdach za účelom sledovania ich úrodnosti.

Riešené projekty

APVV-16-0289 Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

GA SPU v Nitre Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu rýb čeľade Cyprinidae Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Anton Kováčik, PhD.

VEGA 1/0147/17 Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

KEGA Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti): 1. ADF Overenie agronomickej účinnosti pridania lignitu k hnojivu DASA na modelovej plodine jačmeň jarný = Evaluation of agronomic effect of DASA fertilizer with lignite addition on model crop of spring barley / Pavol Slamka, Otto Ložek, Zuzana Panáková. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s finančnou podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 20, č. 1 (2016), s. 25-31. 2. ADF Overenie agronomickej účinnosti pridania lignitu ku hnojivu DASA na modelovej plodine ovos siaty = Evaluation of agronomic effect of DASA fertilizer with lignite addition on model crop of oats (Avena sativa, L.) / Pavol Slamka, Otto Ložek, Zuzana Panáková. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s finančnou podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 20, č. 2 (2016), s. 26-34. 3. ADF Porovnanie vplyvu rýchlo a pomaly pôsobiacich hnojív na úrodu zeleninovej papriky a jej distribúciu do jednotlivých zberov = Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests / Pavol Slamka, Otto Ložek. — tab. — AgroBioTech č. 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 2 (2017), s. 14-20. 4. ADF Hodnotenie agronomickej účinnosti hnojív DASA+H a SULFAN vo výžive kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.) / Mária Varényiová .. [et al.]. — tab. — „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 1 (2017), s. 29-37. 5. ADF Overovanie agronomickej účinnosti hnojiva SULFAN 24/6 v porovnaní s hnojivami DASA 26/13 a LAD 27 na modelovej plodine cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) = Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers / Ladislav Varga .. [et al.]. — ilustr., tab. — „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 1 (2017), s. 37-41. 6. ADM Effect of nitrification inhibitors on the content of available nitrogen forms in the soil under maize (Zea mays, L.) growing [elektronický zdroj] = Vplyv inhibítorov nitrifikácie na obsah prijateľných foriem pôdneho dusíka pri pestovaní kukurice siatej (Zea mays, L.) / Zuzana Panáková, Pavol Slamka, Otto Ložek. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 24.02.2017). — AgroBioTech 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1013-1032, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1806. 7. AFC Vplyv racionálneho hnojenia s využitím inhibítorov nitrifikácie na úrodu a kvalitu rastlinnej produkcie na Slovensku = Effect of rational fertilization utilizing nitrification inhibitors on yields and quality of plant production in Slovakia / Pavol Slamka .. [et al.]. — ilustr., tab. — AgroBioTech 26220220180. In: Racionální použití hnojiv. — 1. vyd.. — 132 s.. — 978-80-213-2691-0 (brož.) Racionální použití hnojiv. — Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016. — s. 67-73. 8. AFH Influence of nitrogen fertilizer with inhibiting effect on the content of avilable nitrogen forms in the soil under winter barley (Hordeum vulgare L.) growing [elektronický zdroj] / Zuzana Panáková. — AgroBioTech 26220220180. In: Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS, SUA in Nitra. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (71 s.). — 978-80-552-1570-9 Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS, SUA in Nitra. — Nitra : Slovak Agricultural University, 2016. — s. 58, CD-ROM.