Laboratórium špeciálnych semenárskych metód

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Terénny výskum a sústreďovanie semien z pôvodných populácií druhov Melilotus alba (dve populácie), Lathyrus tuberosum (jedna populácia), Rumex spp. (dve subpopulácie), v priebehu roka 2017 boli realizované zberové aktivity za účelom sústreďovania nových vzoriek genofondu,
  • osivový materiál dvoch populácii komonice bielej je pripravený na realizáciu poľných výkonnostných skúšok v roku 2018 a 15 subpopulácií je pripravených vo forme vyselektovaných kmeňových matiek (vegetatívne časti rastlín) na ďalšie hodnotenie v roku 2018,
  • pomocou skeneru LA 2000 a programu WinRhizo boli posudzované rozdiely v morfologických znakoch klíčnych rastlín, ďalej bola hodnotená produkcia fytomasy v sušine vybraných kmeňových matiek a podielu sušiny častí rastlín (listy a stonky),
  • pri rode Rumex boli premnožené tri populácie dvoch druhov a experimentálny materiál bude hodnotený na produkčné znaky – produkcia fytomasy a dynamika jej tvorby v priebehu vegetácie,
  • bolo uskutočnené skenovanie koreňov duba letného pestovaného v štyroch variantoch hnojenia (rôznych foriem upraveného alginitu) v pieskovej kultúre v rámci projektu: „Aplikácie využitia alginitu a jeho produktov v poľnohospodárstve“, ktorý je riešený vo forme zmluvného výskumu.

Riešené projekty

– KEGA 003SPU-4/2017 Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

– Národný program ochrany GZ – úloha odbornej pomoci MPaRV SR (pre rok 2017 bez finančnej dotácie). Projekt „Aplikácie využitia alginitu a jeho produktov v poľnohospodárstve“

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADC Characterization of phenotypic and nutritional properties of valuable Amaranthus cruentus L. mutants / Andrea Hricová..[et al.]. — ilustr. — VEGA (project no. 2/0066/13), project no. 02/0041/16, project no. 26220220180. In: Turkish journal of agriculture and forestry. — ISSN 1300-011X. — vol. 40, no. 5 (2016), s. 761-771.

Skupina B (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. BDF Hodnotenie hospodársky významných znakov plodov a kvality spracovaných výrobkov mišpule obyčajnej (Mespilus germanica L.) = Assessment of important economic characters of medlar ruits (Mespilus germanica L.) and the quality processed products / Marián Miko .. [et al.]. — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Genofond. — ISSN 1335-5848. — č. 20 (2016), s. 14-15.