Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

 • Testovanie novozavedených metód optického snímania povrchových a vnútorných štruktúr celistvých rastlín/plodín v rámci fenotypovacej platformy na SPU v Nitre,
 • testovanie e-infraštruktúry fenotypovacej platformy (spoľahlivosť a presnosť ukladania a sprístupňovania dát z meraní),
 • experimentálna činnosť v oblasti testovania genetických zdrojov strategických i netradičných či záujmových plodín na znaky a vlastnosti vhodné pre podmienky meniacej sa klímy (dlhodobé sucho, zasolenie, vysoká teplota), produkovanie relevantných výsledkov z analýz dát a meta-dát,
 • rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti automatizovaného fenotypovania vrámci bežiaceho projektu Horizon-u 2020 (EPPN2020), orientujúcej sa na:
  1. vylaďovanie metodológie fenotypovania,
  2. sieťovanie fenotypovacích platforiem v Európe,
  3. komplementácia odborných kapacít v rámci fenotypovania a príbuzných vedných odborov,
  4. prípravné činnosti pre spustenie manažmentu dát a meta-dát z fenotypovacích analýz, tvorba e-prostredia pre uchovávanie a sprístupňovanie dát a meta-dát pre záujemcov o výsledky fenotypovania,
  5. sprístupňovanie fenotypovacích platforiem vrámci školení pre záujemcov z akademického sektoru i priemyslu v Európe i vo svete; spolupráca na zavedení štandardov meraných parametrov a protokolov meraní u všetkých partnerov v projekte EPPN2020 s cieľom zjednotiť a harmonizovať postupy vo fenotypovaní znakov rastlín a urýchliť skríning genotypov na zlepšené vlastnosti pre podmienky klimatickej zmeny,
 • diseminácia výsledkov a propagácia VC Agrobiotech cestou publikovania v zahraničných indexovaných a impaktovaných publikáciách, prijímaním zahraničných návštev, ako aj aktívnou účasťou na vedeckých a odborných podujatiach doma i vo svete.

Riešené projekty

European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020) – projekt Horizon2020 Framework Programme; Výzva vrámci programu: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1); číslo projektu 731013
Koordinátor za projekt: prof. F. Tardieu; INRA France; koordinátor za partnera SPU v Nitre: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: máj 2017 – apríl 2021

VEGA-1/0923/16 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia január 2016 – december 2018

VEGA-1/0831/17 Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Obdobie riešenia január 2016 – december 2018

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADC Mechanisms of inhibitory effects of polycyclic aromatic hydrocarbons in photosynthetic primary processes in pea leaves and thylakoid preparations / Vladimir D Kreslavski .. [et al.]. — ilustr. — 16-05-00617a, 17-04-01289a – Russian Foundation for Basic Research, VEGA-1-0923-16, DST/RFBR/P-173, Agrobiotech. In: Plant Biology. — ISSN 1435-8603. — vol. 19, iss. 5 (2017), s. 683-688.

2. ADM The effect of growth conditions on flavonols and anthocyanins accumulation in green and red lettuce [elektronický zdroj] = Vplyv podmienok pestovania na akumuláciu flavonolov a antokyánov v zelenom a červenom šaláte Klaudia Brücková ..[et al.]. — tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 31.01.2017). — Construction of the „AgroBioTech“ Research Centre no. 26220220180, VEGA 1/0923/16, APVV-15-0721. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 1 (2016), s. 986-997, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1802.

3. AFK PSI and PSII electron transport in leaves of various isogenic chlorina wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity / Marián Brestič .. [et al.]. — VEGA-1-0923-16, VEGA-1-0831-17, APVV-15-0721, EC Projekt no. 26220220180. In: Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. — 1st ed.. — 247 s.. — 978-93-5288-261-8 (brož.) C. — Hyderabad : University of Hyderabad, 2017. — s. 146.

Skupina B (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. BFA Leaves color and morphometric analysis of plants in response to stress: the high-throughtput phenotyping approach [elektronický zdroj] / Marek Kovár..[et al.]. — Financované EÚ v rámci projektu No. 26220220180 : Building Research Centre, AgroBioTech. In: COST Action FA1306. — online (120 s.) COST Action FA1306. — Aarhus : University of Aarhus, 2016. — s. 50, online.

2. BFA The application of multiplex fluorimetric sensor for the analysis of flavonoids content in the medicinal herbs family Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae [elektronický zdroj] / Oksana Sytar .. [et al.]. — Project no. 26220220180. Construction of the AgroBioTech Research Centre. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 26.05.2016). In: COST FA1306. — 1st ed.. — online (101 s.) COST FA1306. — Gatersleben : Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, 2015. — s. 54, online.