Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011V336

Názov projektu

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Akronym

Drive4SIFood

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie.

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva

Evidencie partnerov

Trvanie

7/2019 – 6/2023

Výška NFP

9 813 468,33 €

Celkové opravnené výdavky

10 413 650,78 €

Znenie poďakovania

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projektDopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

This publication was supported by the Operational Program Integrated Infrastructure within the project: Demand-driven Research for the Sustainable and Innovative Food, Drive4SIFood 313011V336, cofinanced by the European Regional Development Fund.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ciele projektu

Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.

Partneri projektu

1. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
2. McCarter a.s.
3. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stručný popis projektu

Globalizácia, meniace sa podmienky prostredia, produkcia odpadu, ale aj súčasné požiadavky rôznych skupín spotrebiteľov na kvalitné a moderné potraviny predstavujú nové výzvy pre hraničný výskum 21. storočia. Zaručenie kvality potravinárskej výroby vyžaduje synergiu, interdisciplinárny a progresívny prístup prispievajúci k produkcii zdravých, funkčných a bezpečných potravín udržateľných aj za súčasných podmienok klimatickej zmeny. V rámci EÚ sa ročne vyhodí okolo 90 miliónov ton potravín, preto je nevyhnutné venovať pozornosť minimalizácii potravinových odpadov už v procese výroby.

Súčasné výzvy vo výžive je potrebné riešiť komplexne, s ohľadom na vulnerabilné skupiny obyvateľstva, potravinovú stabilitu a bezpečnosť. V kontexte požiadaviek konzumenta 21. storočia je nevyhnutné vytvárať podmienky pre výskum v oblasti vývoja progresívnych technológií pre novú generáciu inteligentných potravín s vysokou pridanou a nízkou energetickou hodnotou a chemoprotektívnym účinkom na ľudské zdravie. Súčasné trendy v potravinárskom priemysle sú podmienené zvyšujúcou sa produkciou potravín aj z dôvodu zvyšujúcej sa populácie, čo môže mať za následok znižujúcu sa kvalitu potravín. Negatívnym sociálnym aspektom je v tomto prípade zvyšujúca sa chorobnosť. Podľa WHO, v roku 2010, bolo identifikovaných až 32 rôznych chorôb pochádzajúcich z potravín, pričom je alarmujúce, že u 600 miliónov chorých boli ako príčina identifikované potraviny. Údaje WHO z tohto roku uvádzajú 420 000 úmrtí v dôsledku potravín.

Predkladaný projekt je orientovaný na výskum a vývoj inovatívnych potravín, ktoré podmieňujú udržateľné zdravie, najmä vulnerabilných skupín obyvateľov. Nástrojom na reflektovanie požiadaviek súčasného konzumenta je 15 aktivít syntetizujúcich cirkulárny prístup k riešenej problematike.

Projekt reaguje na aktuálny stav identifikovaných potrieb, zameriava sa predovšetkým na súčasné požiadavky vulnerabilných skupín spotrebiteľov na kvalitné a moderné potraviny, reflektuje na meniace sa podmienky prostredia ako aj produkciu odpadu. Zaručenie kvality potravinárskej výroby, produkcie zdravých, funkčných a bezpečných potravín udržateľných aj v podmienkach negatívnych dopadov klimatickej zmeny v kontexte požiadaviek konzumentov je nevyhnutné dosiahnuť prostredníctvom nových, progresívnych technológií pre produkciu novej generácie inteligentných potravín s vysokou pridanou a nízkou energetickou hodnotou a chemoprotektívnym účinkom na ľudské zdravie.

Konzorcium partnerov má dlhodobú tradíciu vo výskume problematiky kvality a bezpečnosti potravín, genetiky rastlín a živočíchov a biohospodárstva; a dosiahli mnohé hodnotné výsledky súvisiace s danou problematikou. Svojimi výskumnými aktivitami nadväzujú na už zrealizované, resp. prebiehajúce projekty v týchto otázkach.

  Očakávané výsledky projektu

  • vývoj zdravých potravín 
  • vývoj nových metodík, protokolov a postupov
  • vybudovanie Potravinového inkubátora, ktorý bude vytvárať prostredie pre zlepšovanie inovačného potenciálu a posilnenie internacionalizácie
  • výskum a vývoj produktov v poloprevádzkových podmienkach
  • zvýšenie dostupnosti potravín reflektujúcich požiadavky konzumentov, predovšetkým tých so špeciálnymi potrebami
  • nové možnosti recyklácie odpadov vznikajúcich na konci potravinového reťazca s využitím výstupného produktu pri skvalitňovaní pôdy
  • založenie nového start-up /spin-off podniku
  • prínos vedeckej komunite vo forme výskumných článkov 
  • vytvorenie predmetu priemyselného vlastníctva