Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011V336

Názov projektu

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Akronym

Drive4SIFood

Miesto realizácie projektu

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie.

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva

Evidencie partnerov

Trvanie

7/2019 – 6/2023

Výška NFP

9 813 468,31 €

Celkové opravnené výdavky

10 413 650,78 €

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. 

Ciele projektu

Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.